Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2MKR2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia cz 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia, kategorie i zależności makroekonomiczne, w szczególności dotyczące pomiaru aktywności gospodarczej oraz kształtowania się równowagi makroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs z Makroekonomii I cz.2 rozszerza wiedzę i umiejętności studenta dotyczące analizy funkcjonowania gospodarki narodowej. Celem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy z zakresu podstawowych problemów makroekonomicznych, w tym problemu bezrobocia, inflacji, wzrostu gospodarczego i cykliczności gospodarki oraz interpretacji złożonych zjawisk i procesów gospodarczych przede wszystkim na gruncie dominującego obecnie głównego nurtu ekonomicznego (szkoły klasycznej i keynesowskiej), wzbogaconą o dorobek nowszych nurtów. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina i dyscyplina: nauki społeczne, ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: II rok/ 4 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 18 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych umożliwiający studentom zadawanie pytań i udział w dyskusji;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu; dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 18

Studiowanie literatury 24

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do kolokwium 28

Przygotowanie prac domowych 10

Udział w konsultacjach 10

Łączny nakład pracy Studenta: 150 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin; Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 48; ECTS 1,92

o charakterze praktycznym 25; ECTS 1

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2.Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. T. Zalega, A. Nowak, Wyd. PWE, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. N. Mankiw , M.Taylor, Macroeconomics, Macmillan Education, New York, 2016

5. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

8. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 zna główne problemy makroekonomiczne oraz rozumie złożone mechanizmy ich funkcjonowania KP6_WG2

MKR2_W02 zna i rozumie wzajemne powiązania i zależności między zasadniczymi zjawiskami makroekonomicznymi oraz okoliczności stosowania i mechanizm oddziaływania polityki fiskalnej i pieniężnej na poszczególne elementy gospodarki; KP6_WG3

MKR2_W03 zna i rozumie wybrane teorie z zakresu badań makroekonomicznych dotyczące przyczyn, przebiegu, skali i skutków istnienia wybranych problemów makroekonomicznych ; KP6_WG7

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia i finanse, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych; KP6_UW1

MKR2_U02 potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, w tym przygotować prace pisemne i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe; KP6_UO1

MKR2_U03 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów makroekonomicznych, proponując odpowiednie rozwiązania; KP6_UU2

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach przedmiotu makroekonomia oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju ze względu na dynamikę przemian gospodarki; KP6_KK1

MKR2_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i badań z zakresu makroekonomii w rozwiązywaniu konkretnych problemów gospodarczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie z raportów i analiz o zasięgu krajowym i międzynarodowym KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, prace domowe, dyskusja, prace grupowe;

Sposób i zasady zaliczenia wykładu:

Cykl wykładów kończy egzamin pisemny w formie testu o pytaniach zamkniętych i otwartych. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu ustnego.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)