Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2XOPG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie podmiotów gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy na temat zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Również ukształtowanie umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalizacyjne - Rachunkowość i finanse

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok/III semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin (wykłady), 18 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- Wykłady: 9h

- Ćwiczenia: 18h

- Przygotowanie się do ćwiczeń: 34h

- Studiowanie literatury: 34h

- Udział w konsultacjach: 8h

- Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 21h

- Egzamin: 1h

- ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 125h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 36h, punkty: 1,44 ECTS.

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 26h, punkty: 1,04 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

2. D. Antonów, A. Bieńkowska, T. Grzegorczyk, A. Kaźmierski, A. Melezini, A. Sarna, J. Wiśniewski, D. Zalewski, Podatki 2022, Wolters Kluwer, 2022.

3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

2. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. PwC, Paying Taxes 2020, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student zna i rozumie:

2XOPG_W01 - wybrane zagadnienia z zakresu systemu opodatkowania podmiotów gospodarczych, - KP6_WG2

2XOPG_W02 - złożone zależności między system podatkowym i instytucjami gospodarczymi - KP6_WG3

2XOPG_W03 - w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym - KP6_WG4

2XOPG_W04 - w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu systemu opodatkowania podmiotów gospodarczych oraz norm i reguł go regulujących - KP6_WG6

2XOPG_W05 - zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru (w tym aspektów podatkowych) - KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

2XOPG_U01 - właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów , w tym: podatkowych, z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi - KP6_UW2

2XOPG_U02 - wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw - KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

2XOPG_K01 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej, posługiwanie się systemami normatywnymi prawnymi regulującymi kwestie opodatkowania, w tym dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz odpowiednią organizację pracy i motywację - KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej (minimalna do uzyskania na zaliczenie liczba punktów - 51%), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń,

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)