Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3XZFR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu osiąga się następujące efekty uczenia: zdobywa się wiedzę dotyczącą podstawowych funkcji systemu finansowo

księgowego, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenia

zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie

f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych. Słuchacze potrafią uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunkowości i technologii informacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń 9 godz. wykł.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 18 wykładach 9

Przygotowanie do ćwiczeń30

Przygotowanie się do wykładów 30

Przygotowanie do kolokwium 19

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 100 Punkty ECTS 4

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela31 ECTS 1,24

o charakterze praktycznym18 ECTS 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Polska-Oficyna, Kraków 2004

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy

Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems,

London : Springer 2010, eBook

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Efekty kształcenia/Efekty uczenia się: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia/efekty uczenia się zakładane

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2ZFR _W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania firmy w zakresie finansów i

rachunkowości E1_W01

2ZFR _W02 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2ZFR _U01 Posiada umiejętność stosowania informatycznego systemu finansowo-księgowego w celu analizowania konkretnych

procesów i zjawisk ekonomicznych E1_U02

2ZFR _U02 Potrafi przygotować prace pisemne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu nauk ekonomicznych i systemów

finansowo- księgowych E1_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2ZFR _K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce E1_K01

Metody i kryteria oceniania: Należy wskazać formy zaliczenia przedmiotu:

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie testu

- wykład--test, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunkowości i technologii informacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń 9 godz. wykł.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 18 wykładach 9

Przygotowanie do ćwiczeń30

Przygotowanie się do wykładów 30

Przygotowanie do kolokwium 19

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 100 Punkty ECTS 4

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela31 ECTS 1,24

o charakterze praktycznym18 ECTS 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Polska-Oficyna, Kraków 2004

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy

Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems,

London : Springer 2010, eBook

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Efekty kształcenia/Efekty uczenia się: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia/efekty uczenia się zakładane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunkowości i technologii informacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń 9 godz. wykł.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 18 wykładach 9

Przygotowanie do ćwiczeń30

Przygotowanie się do wykładów 30

Przygotowanie do kolokwium 19

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 100 Punkty ECTS 4

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela31 ECTS 1,24

o charakterze praktycznym18 ECTS 0,72

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Polska-Oficyna, Kraków 2004

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy

Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems,

London : Springer 2010, eBook

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Efekty kształcenia/Efekty uczenia się: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia/efekty uczenia się zakładane

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.