Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - lektorat cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1ANGL2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - lektorat cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść przedmiotu stanowią ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego mające na celu wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii oraz umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, z grupy "Przedmiotów kształcenia ogólnego"

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo

Wymaganie wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą kontynuowanie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej - zgodnie z zasadą zapewnienia różnorodnych form zaangażowania i motywowania ucznia do pracy według Projektowania Uniwersalnego w edukacji.

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, egzamin) : 30 godz., ECTS 1,2

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne): 20 godz., ECTS 0,8

Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę na określony temat posługując się

językiem obcym na poziomie B2+, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse. KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Egzamin po II semestrze.

Skala ocen:

100-91% bdb

90-81% db+

80-71% db

70-61% dst+

60-51% dst

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł, Małgorzata Januszko
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł, Małgorzata Januszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Małgorzata Januszko, Anna Kuźma, Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Anna Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)