Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2LTRA Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych, jak i kwestii praktycznych dotyczących zawierania i realizacji transakcji na rynkach międzynarodowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące form i uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym, sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA i FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: np. studia 2 st/ rok 2/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30h

METODY DYDAKTYCZNE:

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań i kazusów, analiza danych statystycznych, dyskusja w grupie, samodzielne przygotowanie opracowania tematu lub prezentacji, zajęcia z wykorzystaniem metod szybkiego uczenia się (np. metoda powtórzeń, metoda testów, metoda pytań)

PUNKTY ECTS: 4

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20h

- udział w konsultacjach: 2h

- przygotowanie do kolokwium: 48h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 (ECTS 1,28)

- o charakterze praktycznym – liczba godzin 10 (ECTS 0,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

3. K.P. Białecki, TT. Kaczmarek, Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2LTRA_W01 student ma rozszerzoną wiedzę na temat transakcji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości (KP7_WG3)

2LTRA_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach, w tym prawnych i organizacyjnych, w obszarze zawierania międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_WG5)

2LTRA_W03 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych rodzajów podmiotów oraz instytucji, uczestniczących lub regulujących zawieranie międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_WG)

2LTRA_W04 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, jakie zachodzą między uczestnikami międzynarodowych transakcji gospodarczych (KP7_WK1)

2LTRA_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu międzynarodowych transakcji gospodarczych, potrafi dobierać krytycznie dane i metody analizy w tym zakresie KP7_UW2

2LTRA_U02 potrafi analizować przebieg międzynarodowych transakcji gospodarczych oraz zastosować metody badawcze do pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk KP7_UW6

2LTRA_U03 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu międzynarodowych transakcji gospodarczych KP7_UO1

2LTRA_U04 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu analizy międzynarodowych transakcji gospodarczych KP7_UK1

2LTRA_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, służące analizie różnorodnych międzynarodowych transakcji gospodarczych KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, punktów za aktywność oraz wyniku kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk, Maksymilian Fiedoruk
Prowadzący grup: Maksymilian Fiedoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.