Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1HIG
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w gospodarce światowej od średniowiecza do XX wieku. Uwagę zwraca się na ewolucję systemów ekonomicznych. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju ziem polskich. Program ćwiczeń nastawiony jest na analizę przemian gospodarczych w okresie od I wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej, cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji) z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

- ćwiczenia: zajęcia w sali z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji, w czasie zajęć ma miejsce prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Punkty ECTS: 6 (6x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godz.

- studia literatury 26 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu 25 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- udział w konsultacjach 12 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 74 godz. (2,96 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. R. Matera, J. Skodlarski, Gospodarka światowa: geneza i ewolucja do czasów pandemii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

4. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

5. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

6. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

7. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1HIG_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia dotyczące wybranych teorii ekonomicznych i ich oddziaływania na system społeczno-gospodarczy z perspektywy historycznej (KP6_WG1)

1HIG_W02 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych (KP6_WG7)

1HIG_W03 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji poglądów na temat roli instytucji w gospodarce (KP6_WG8)

1HIG_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do obserwacji i analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz interpretacji zachodzących między nimi zależności (KP6_UW1)

1HIG_U02 Student potrafi w odpowiedni sposób przedstawiać oraz oceniać przebieg procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce w perspektywie historycznej (KP6_UK1)

1HIG_U03 Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, w tym przygotowywać prace pisemne oraz prezentacje multimedialne z obszaru historii gospodarczej (KP6_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie udziału w zajęciach i kolokwium.

Sposób oceniania: system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

- wykłady: egzamin z zagadnień omawianych na zajęciach - uzyskanie pozytywnej oceny wymaga zdobycia ponad 50% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0).

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)