Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1OIZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania

Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina nauki: Nauki społęczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, prace pisemne oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Organizacja jako system, Planowanie w

organizacji, Struktury organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie, Kontrolowanie w

organizacji, Informacja i komunikacja w organizacji, Kultura organizacyjna

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50%

oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1

nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu

zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 22 godz.

-przygotowanie do kolokwium 14 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 34, punkty ECTS 1,46

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 14, punkty ECTS 0,56

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

OIZ_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk

ekonomicznych KP6_WG5

OIZ_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KP6_WG5

OIZ_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KP6_WK1

OIZ_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KP6_WK4

OIZ_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując

odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KP6_UW5

OIZ_U02 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej

otoczeniu w ramach studiów przypadków KP6_UU1

OIZ_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania do zaproponowania rozwiązań konkretnych problemów KP6_UU2

OIZ_U04 Posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk związanych z podstawowymi funkcjami zarządzania KP6_UU2

OIZ_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania

KP6_UO1

OIZ_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania,

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień KP6_UK1

OIZ_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać KP6_KK1

OIZ_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu

dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny wypowiedź ustna, 40% oceny studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50% oceny kolokwium prace pisemna na

ćwiczeniach punktowane w skali od 1 do 5 pkt, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na

pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do

zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania

Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina nauki: Nauki społęczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, prace pisemne oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Organizacja jako system, Planowanie w

organizacji, Struktury organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie, Kontrolowanie w

organizacji, Informacja i komunikacja w organizacji, Kultura organizacyjna

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50%

oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1

nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu

zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 22 godz.

-przygotowanie do kolokwium 14 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 34, punkty ECTS 1,46

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 14, punkty ECTS 0,56

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania

Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina nauki: Nauki społęczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, prace pisemne oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Organizacja jako system, Planowanie w

organizacji, Struktury organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie, Kontrolowanie w

organizacji, Informacja i komunikacja w organizacji, Kultura organizacyjna

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50%

oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1

nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu

zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-studia literaturowe 15 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 22 godz.

-przygotowanie do kolokwium 14 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 34, punkty ECTS 1,46

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 14, punkty ECTS 0,56

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.