Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1OIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, prace pisemne oraz dyskusja.

Punkty ECTS 3 (75 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-studia literaturowe 6 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 12 godz.

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 12 godz.

-przygotowanie do kolokwium 7 godz.

- egzamin 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 38, punkty ECTS 1,52

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 14, punkty ECTS 0,56

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student:

1OIZ_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu zarządzania organizacjami KP6_WG1

1OIZ_W02 zna wybrane zagadnienia dotyczące poglądów na temat wybranych struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych KP6_WG8

1OIZ_W03 zna i rozumie rolę człowieka jako elementu struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiotu działającego w tych strukturach KP6_WK1

1OIZ_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk w zakresie zarządzania do dokonywania oceny, krytycznej analizy, rozwiązywania złożonych problemów w tej dziedzinie KP6_UW5

1OIZ_U02 potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu dyscypliny naukowej zarządzania z użyciem specjalistycznej terminologii KP6_UK1

1OIZ_U03 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu zarządzania i organizacji KP6_UO1

1OIZ_U04 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów KP6_UO2

1OIZ_U05 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania KP6_UU1

1OIZ_U06 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie zarządzania KP6_UU2

1OIZ_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

1OIZ_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych z zakresu zarządzania organizacją KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu

dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny wypowiedź ustna, 40% oceny studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50% oceny kolokwium prace pisemna na

ćwiczeniach punktowane w skali od 1 do 5 pkt, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na

pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do

zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)