Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3FIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Finanse publiczne jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3 Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w formie mieszanej stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny prowadzony zdalnie, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach).

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h

- przygotowanie do egzaminu 25 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h, 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

2. Gaudemet P., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

3. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

5. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

6. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

7. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

4. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

5. Grześkiwicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

6. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

7. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

8. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer,

Warszawa 2010.

9. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

10. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

11. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach gospodarki publicznej (KP6_WG2)

FIP_W02 ma zaawansowaną wiedzę o normach i regułach rządzących sektorem finansów publicznych (KP6_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI

FIP_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych

procesów i zjawisk w sektorze publicznym (KP6_UW1)

FIP_U02 potrafi właściwie analizować i interpretować procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu finansów publicznych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu złożonych problemów (KP6_UW3)

FIP_U03 potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu finansów publicznych, używając specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień (KP6_UK1)

FIP_U04 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych (KP6_UO1)

FIP_U05 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów w obszarze finansów sektora publicznego (KP6_UO2)

FIP_U06 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu finansów publicznych (KP6_UU2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FIP_K01 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów polityk publicznych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin pisemny w formie testu - test jednokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen w ramach wykładu:

19-20 pkt - bdb

18-17 pkt - db plus

16-15 pkt - db

14-13 pkt - dst plus

12-11 pkt - dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Adam Wyszkowski, Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zegarowicz
Prowadzący grup: Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)