Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3FIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnych uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze i społeczeństwo. Studenci w zaawansowanym stopniu zapoznają się z: problematyką gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych; istotą wydatkowania środków publicznych; zagadnieniami budżetu państwa, deficytu i długu publicznego; systemem podatkowym, zasadami jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3. Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach), praca w grupie, debata oksfordzka, multimedialny symulowany eksperyment klasowy.

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: 100 h, w tym:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 25 h

- przygotowanie do egzaminu 15 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 13 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h (wykład) + 30 h (ćwiczenia) + 2 h (egzamin) + 13 h (konsultacje) = 60 h; 2,4 ECTS;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne: ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

3. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011.

4. Wantoch-Rekowski i inni, Podstawy prawa finansów publicznych, Wolters-Kluwer, Warszawa 2022.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

2. Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Vademecum, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1634, z późn. zm.)

2. Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 256)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3FIP_W01 student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu organizacji sektora finansów publicznych oraz instytucji gospodarczych wpływających na jego funkcjonowanie (KP6_WG2)

3FIP_W02 student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł organizujących funkcjonowanie finansów publicznych (KP6_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI

3FIP_U01 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów i zjawisk w sektorze publicznym (KP6_UW1)

3FIP_U02 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu finansów publicznych do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych (KP6_UW3)

3FIP_U03 student potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu finansów publicznych, używając specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień (KP6_UK1)

3FIP_U04 student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych (KP6_UO1)

3FIP_U05 student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów w obszarze finansów sektora publicznego (KP6_UO2)

3FIP_U06 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu finansów publicznych (KP6_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3FIP_K01 student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów polityk publicznych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Wykład: egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest również obecność na zajęciach.

Skala ocen w ramach wykładu:

19-20 pkt - bdb

17-18 pkt - db plus

15-16 pkt - db

13-14 pkt - dst plus

11-12 pkt - dst

Skala ocen w ramach ćwiczeń:

28-30 pkt - 5

25-27 pkt - 4,5

22-24 pkt - 4

19-21 pkt - 3,5

16-18 pkt - 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zegarowicz
Prowadzący grup: Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Finanse publiczne jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3 Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w formie mieszanej stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach), praca w grupie, debata oksfordzka, multimedialny symulowany eksperyment klasowy.

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: 125 h, w tym:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 40 h

- przygotowanie do egzaminu 35 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h (wykład) + 30 h (ćwiczenia) + 2 h (egzamin) + 3 h (konsultacje) = 50 h, 2 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 30 h, 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne: ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

3. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011.

4. Wantoch-Rekowski i inni, Podstawy prawa finansów publicznych, Wolters-Kluwer, Warszawa 2022.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

2. Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Vademecum, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1634, z późn. zm.).

2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2022 poz. 270)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Mariusz Mak, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Finanse publiczne jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3 Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w formie mieszanej stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach), praca w grupie, debata oksfordzka, multimedialny symulowany eksperyment klasowy.

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: 125 h, w tym:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 40 h

- przygotowanie do egzaminu 35 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h (wykład) + 30 h (ćwiczenia) + 2 h (egzamin) + 3 h (konsultacje) = 50 h, 2 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 30 h, 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne: ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

3. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011.

4. Wantoch-Rekowski i inni, Podstawy prawa finansów publicznych, Wolters-Kluwer, Warszawa 2022.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

2. Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Vademecum, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1634, z późn. zm.).

2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2022 poz. 270)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)