Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3MSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej wybranych mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne cele przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; wybranych teorii wymiany międzynarodowej;

zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej krajów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowy (moduł 2)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 13 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 25 h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 60 (ECTS: 2,4)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

R.J. Carbaugh, International economics, Boston: Cengage Learning, 2015.

International Economics: Theory and Policy, by Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (Author), Marc Melitz, Pearson

Efekty uczenia się:

3MSG_W01: Student zna złożone relacje między podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, w tym o procesie integracji gospodarczej (KP6_WG3)

3MSG_U01: Student potrafi wykorzystać pozyskiwać i właściwie dobierać dane do analizy i prognozowania procesów zjawisk zachodzących w skali międzynarodowej (KP6_UW2)

3MSG_K01: Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy, mając na uwadze dynamikę gospodarki światowej (KP6_KK1)

3MSG_K02: Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin w formie testu.

Ćwiczenia: kolokwium w formie testu, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Patrycja Łapińska, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)