Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES3-4SEM
Kod Erasmus / ISCED: 14.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i złożenia rozprawy doktorskiej. Obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr – rok: IV/sem. I - II

Punkty ECTS: 4 pkt

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godz. seminarium (14 godz. w semestrze)

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana oraz konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 28 godz., udział w konsultacjach 12 godz., przygotowanie rozprawy doktorskiej 500 godz. (250 godz. w semestrze).

Razem 540 godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 godzin w semestrze;

Literatura:

1. J.Burniewicz, Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych, PWN, Warszawa 2021

2. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

3. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

Literatura z zakresu podejmowanego przez doktoranta tematu.

Efekty uczenia się:

SD_WG03 - doktorant zna i rozumie istotę zjawisk i procesów gospodarczych oraz ich uwarunkowania i czynniki na nie wpływające.;

SD_UW04 - doktorant potrafi prowadzić badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz interpretować uzyskane wyniki;

SD_UW05 - doktorant potrafi przygotować publikację naukową w formie książki lub w formie publikacji naukowej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym;

SD_UOO1- doktorant potrafi przygotować plan oraz harmonogram pracy badawczej, również w zespole.;

SD_UU01 - doktorant potrafi zorganizować własne badania naukowe, efektywnie zarządzać czasem, inspirować rozwój innych osób;

SD_KK01- doktorant jest gotów do prowadzenia rzetelnych badań stanowiących wkład w rozwój dyscypliny ekonomia na podstawie oceny sytuacji gospodarczej danego kraju lub jego części.;

SD_KK02 - doktorant jest gotów do wykazania się kreatywnością w samodzielnym formułowaniu pytań i problemów badawczych oraz poszerzaniu pola badań naukowych;

SD_KK03 - doktorant jest gotów do prowadzenia badań z uwzględnieniem zasad etyki pracy naukowej oraz zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za skutki;

SD_KK04 - doktorant jest gotów do podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy ekonomicznej również z perspektywy interdyscyplinarnej;

SD_KK05 - doktorant jest gotów do przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej i poszukiwania sposobów doskonalenia warsztatu badawczego;

SD_KOO1 - doktorant jest gotów Wypełniania obowiązków badacza i nauczyciela rozumiejąc wagę

i znaczenie prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej. Ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz zespołu badawczego;

SD_KR02 - doktorant jest gotów do podjęcia badań w sposób obiektywny, bez ulegania naciskom grup interesu.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- prowadzenia badań naukowych w celu realizacji kolejnych etapów rozprawy doktorskiej oraz rozwijanie aktywności naukowej (publikacje, konferencje).

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską.

Zgodnie z Uchwałą RWEiZ nr 404/X/17 zaliczenie seminarium na czwartym roku wymaga złożenia rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Jerzy Grabowiecki, Ewa Gruszewska, Dariusz Kiełczewski
Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska, Dariusz Kiełczewski
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)