Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1HSM Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem jest ewolucja systemu międzynarodowego, obejmująca okres od XVII wieku aż po dzieje dzisiejsze. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia, które miały wpływ na zmianę kształtu polityki światowej zarówno w wymiarze politycznym, jak i strategicznym. Motywem przewodnim analizy jest refleksja nad tym, w jaki sposób zasady wyrażone w traktatach westfalskich były stosowane, dostosowywane, podważane i zagrożone od połowy XVII do połowy XX wieku. Szczególny nacisk położony zostanie na napięcie i zderzenie dwóch form stabilizacji systemu międzynarodowego: hegemonii i dążeń hegemonicznych oraz równowagi sił.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę przy tym zwraca się na ewolucję pieniądza i handlu oraz stosunki własnościowe. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju gospodarczego Polski.

Program ćwiczeń nastawiony jest głównie na analizę przemian gospodarczych w okresie od XVI do przełomu XX/XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej (protekcjonizm, liberalizm), cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, msg

Rok studiów/semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: warunkiem zrozumienia treści przedmiotu „Historia stosunków międzynarodowych” jest posiadanie ogólnej wiedzy z historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia), zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (ćwiczenia), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wykład).

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 3 (122 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- studia literatury 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

2. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

3. Żelichowski R., Świat i Polska wobec globalnych wyzwań: wybrane problemy, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945, Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Trąpczyński P., Foundations of foreign investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

2. Foreign affairs, https://www.foreignaffairs.com/

3. International affairs, https://academic.oup.com/ia

4. OECD publications, https://www.oecd.org/migration/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

HIG_W01 Student ma wiedzę o poziomie technicznym wytwórczości w poszczególnych okresach historycznych (poczynając od średniowiecza) oraz wynalazkach, które odegrały ważną rolę w rozwoju społecznym (E1_W02, E1_W04)

HIG_W02 Student posiada wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych (E1_W01, E1_W02)

HIG_W03 Posiada elementarną wiedzę umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności (E1_W01 E1_W03)

HIG_W04 Zna prawidłowości rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz tkwiące w przeszłości źródła współczesnych stosunków międzynarodowych (E1_W08, E1_W09)

HIG_W05 Posiada wiedzę na temat metod i narzędzi pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania badań społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej (E1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

HIG _U01 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz zależności między nimi; potrafi analizować ich przyczyny i przebieg (E1_U01, E1_U03)

HIG _U04 Umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu historii stosunków międzynarodowych (E1_U09, E1_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HIG _K01 Jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów stosunków międzynarodowych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów (E1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie wystąpienia, aktywności na zajęciach oraz kolokwium,

- wykłady: egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i formie e-zajęć (wymagana ponad 50% poprawnych odpowiedzi), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

W przypadku pojawienia się sytuacji uniemożliwiającej realizację normalnych spotkań, prowadzący dopuszcza możliwość wystawienia końcowych ocen z egzaminu na podstawie ocen uzyskanych z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę przy tym zwraca się na ewolucję pieniądza i handlu oraz stosunki własnościowe. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju gospodarczego Polski.

Program ćwiczeń nastawiony jest głównie na analizę przemian gospodarczych w okresie od XVI do przełomu XX/XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej (protekcjonizm, liberalizm), cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, msg

Rok studiów/semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: warunkiem zrozumienia treści przedmiotu „Historia stosunków międzynarodowych” jest posiadanie ogólnej wiedzy z historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia), zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 3 (122 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- studia literatury 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

2. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

3. Żelichowski R., Świat i Polska wobec globalnych wyzwań: wybrane problemy, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945, Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Trąpczyński P., Foundations of foreign investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

2. Foreign affairs, https://www.foreignaffairs.com/

3. International affairs, https://academic.oup.com/ia

4. OECD publications, https://www.oecd.org/migration/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę przy tym zwraca się na ewolucję pieniądza i handlu oraz stosunki własnościowe. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju gospodarczego Polski.

Program ćwiczeń nastawiony jest głównie na analizę przemian gospodarczych w okresie od XVI do przełomu XX/XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej (protekcjonizm, liberalizm), cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, msg

Rok studiów/semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: warunkiem zrozumienia treści przedmiotu „Historia stosunków międzynarodowych” jest posiadanie ogólnej wiedzy z historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia), zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (ćwiczenia) i zdalnej (wykłady), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 3 (122 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- studia literatury 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

2. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

3. Żelichowski R., Świat i Polska wobec globalnych wyzwań: wybrane problemy, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945, Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Trąpczyński P., Foundations of foreign investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

2. Foreign affairs, https://www.foreignaffairs.com/

3. International affairs, https://academic.oup.com/ia

4. OECD publications, https://www.oecd.org/migration/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.