Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2ANG3
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest dalsze rozwijanie sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) jak też poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Moduł II przedmioty podstawowe

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: Studenci muszą mieć zaliczony Język angielski część 1 i 2.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

Praca pisemna

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i kartkówek: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Business Partner B2 (2018) Iwonna Dubicka, Marjorie Rosenberg, Bob Dignen, Mike Hogan, Lizzie Wright with Margaret O’Kee­fe, Lewis Lansford, Ros Wright

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- Business Result upper-int.

- English for Business, J. Chilver, -Speak Out adv. by A. Clare,

Literatura uzupełniająca:

- Market Leader upper-int.

- ProFile 3 upper-int., A Good Turn of Phrase by J. Milton, V. Evans

- FC Use of English, V. Evans

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- Projektowanie uniwersalne: https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=k6VhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=universal+design+in+higher+education&ots=9P4mX34JCp&sig=2R1yBF_rBPiDe6mGFhhQDbqyuwk&redir_esc=y#v=onepage&q=universal%20design%20in%20higher%20education&f=false

Efekty uczenia się:

2ANG3_U01 potrafi komunikować się w języku angielskim wykorzystując przy tym specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

2ANG3_U03 potrafi posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego używając do tego specjalistycznej terminologii w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK3

2ANG3_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej znajomości języka angielskiego , ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić na konsultacjach, które będą odbywać się online.

W trakcie semestru studenci będą pisać co najmniej jedno kolokwium i jedną pracę pisemną i jeden projekt. Próg zaliczenia to 51%.

Do oceny końcowej wlicza się aktywność na zajęciach.

Przy weryfikacji efektów uczenia się stosowana jest następująca skala ocen:

5 - bardzo dobry A(co najmniej 91%)

4,5 - dobry plus B(co najmniej 81%)

4 - dobry C(co najmniej 71%)

3,5 - dostateczny plus D(co najmniej 61%)

3 - dostateczny E(co najmniej 51%)

2- niedostateczny F(poniżej 51%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Zajkowska
Prowadzący grup: Emilia Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice (2018) John Hughes and Jon Naunton

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

Literatura uzupełniająca

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate

Projektowanie uniwersalne:

https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=k6VhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=universal+design+in+higher+education&ots=9P4mX34JCp&sig=2R1yBF_rBPiDe6mGFhhQDbqyuwk&redir_esc=y#v=onepage&q=universal%20design%20in%20higher%20education&f=false

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł, Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)