Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Światowe dziedzictwo kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3SDK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Światowe dziedzictwo kulturowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot służy poznaniu w zaawansowanym stopniu specyfiki dziedzictwa kulturowego Europy i świata.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kwestii związanych ze światowym dziedzictwem kulturowym. Student w w zaawansowanym stopniu poznaje fakty, obiekty i zjawiska dotyczące źródeł i elementów światowego dziedzictwa kulturowego. Informuje również w zaawansowanym stopniu o społecznym i ekonomicznym znaczeniu tego dziedzictwa dla kształtowania się międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prezentuje przykłady ekonomicznych korzyści z dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Moduł 4. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów III semestr VI wykład 30 godzin

Metody kształcenia:

- wykład z wykorzystaniem multimediów

Punkty ECTS 5- 125 godzin

Nakład pracy studenta:

wykład- 30 godzin

konsultacje- 8 godzin

egzamin- 5 godzin

praca ze źródłami literaturowymi- 30 godzin

analiza aktów prawych dotyczących dziedzictwa kulturowego- 20 godzi

analiza projektów finansowych i studiów przypadku- 32 godziny

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy wymagający bezpośredniego udziału 44 godzin, 1,74 ECTS

o charakterze praktycznym 52 godzin 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Klas D. Mobilność wyobraźni, Przewodnik po międzynarodowej współpracy kulturalnej, Warszawa 2011

Cebul K., Krycki M. Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wybór dokumentów, Bielsko- Biała 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3SDK_W01 Student uzyskuje w zaawansowanym stopniu funadamentalną wiedzę na temat światowego dziedzictwa kulturowego, KP6_WK1

3MSK_W02 Student rozumie fundamentalne więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego KP6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI

3MSK_U01 Student potrafi komunikować się wykorzystujące specjalistyczną terminologię z zakresu kształtowania się światowego dziedzictwa kulturowego by zastosować odpowiednie kryteria etyczne do rozstrzygania dylematów pojawiających się w związku z funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości KP6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MSK_K01Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie przygotowania i podejmowania działań na rzecz łagodzenia problemów i realizacji oczekiwań społecznych i współorganizowania działalności w tym zakresie KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kwestii związanych ze światowym dziedzictwem kulturowym. Student w w zaawansowanym stopniu poznaje fakty, obiekty i zjawiska dotyczące źródeł i elementów światowego dziedzictwa kulturowego. Informuje również w zaawansowanym stopniu o społecznym i ekonomicznym znaczeniu tego dziedzictwa dla kształtowania się międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prezentuje przykłady ekonomicznych korzyści z dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Moduł 4. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów III semestr VI wykład 30 godzin

Metody kształcenia:

- wykład z wykorzystaniem multimediów

Punkty ECTS 5- 125 godzin

Nakład pracy studenta:

wykład- 30 godzin

konsultacje- 8 godzin

egzamin- 5 godzin

praca ze źródłami literaturowymi- 30 godzin

analiza aktów prawych dotyczących dziedzictwa kulturowego- 20 godzi

analiza projektów finansowych i studiów przypadku- 32 godziny

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy wymagający bezpośredniego udziału 44 godzin, 1,74 ECTS

o charakterze praktycznym 52 godzin 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Klas D. Mobilność wyobraźni, Przewodnik po międzynarodowej współpracy kulturalnej, Warszawa 2011

Cebul K., Krycki M. Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wybór dokumentów, Bielsko- Biała 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)