Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i polityka kursu walutowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3TKW
Kod Erasmus / ISCED: 14.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i polityka kursu walutowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 3 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy w zakresie istoty, rodzajów oraz roli kursów walutowych we współczesnej gospodarce światowej. Studenci nabywają umiejętności oceny wpływu kursów walutowych na decyzje podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowanie gospodarek narodowych jako całości. Równocześnie studenci poznają przyczyny i konsekwencje gospodarcze polityki kursowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (moduł 3)

Rok studiów/ semestr: rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z makroekonomii, podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacje studentów

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie do wykładu 20 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w konsultacjach: 9 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium 35 godz.

przygotowanie do egzaminu: 44 godz.

Łączny nakład pracy: 175 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 56, punkty ECTS 2,24

- o charakterze praktycznym: liczba godz. 10 punkty ECTS 0,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red. nauk.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006

2. J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006

3. R. Włodarczyk, Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017

4. John N. Kallianiotis, Exchange rates and international financial economics : history, theories, and practices , Palgrave Macmillan, New

York 2013

5. P.J. Montiel, Makroekonomia międzynarodowa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

6. Anthony J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017

7. P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003

8. M. Matkowska, H. Nakonieczna-Kisiel, M. Szostkowski, Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych,

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

9. I. Pszczółka, Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3TKW_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji rolę kursów walutowych oraz polityki kursowej w handlu zagranicznym i międzynarodowych przepływach czynników produkcji (KP6_WG2)

3TKW_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz zadań, oceny konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na rynku światowym z wykorzystaniem wiedzy na temat kursów walutowych i polityki kursowej (KP6_UW2)

3TKW_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę gospodarki światowej i relacji ekonomicznych oraz finansowych między jej podmiotami oaz rolę kursu walutowego i polityki kursowej w sferze tych relacji (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, prezentacji oraz wyniku kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, pod warunkiem uprzedniego zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Patrycja Łapińska
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Patrycja Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Patrycja Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)