Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global governance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1GGO
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global governance
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest pogłębione zrozumienie teoretycznych aspektów governance (współrządzenia) oraz poznanie form i zasad zarządzania w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość);

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia: Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

ćwiczeniach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

ćwiczenia praktyczne (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do zaliczenia (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h (1,88 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2012.

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017.

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1GGO_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście funkcjonowania instytucji międzynarodowych, w tym ich miejsce i relację względem innych obszarów wiedzy - KP7_WG1

1GGO_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę różnych struktur i instytucji międzynarodowych (gospodarczych, politycznych i społecznych) w odniesieniu do sfery global governace - KP7_WG2

1GGO_W03 zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizm regionalizacji oraz mechanizm globalizacji (w tym istotę złożonych zależności między gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi i korporacjami) - KP7_WG3

1GGO_W04 zna i rozumie w pogłębionym stopniu więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego oraz ma zaawansowaną wiedzę szczegółową w odniesieniu do relacji handlowych - KP7_WG4

UMIEJĘTNOŚCI

1GGO_U01 posiada pogłębioną umiejętność interpretacji zjawisk oraz procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w sferze global governance - KP7_UW1

1GGO_U02 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny zmian

zachodzących w sferze global governance oraz formułować własne opinie na ten temat, dobierać źródła i informacje do przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na rynku światowym oraz stosować odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne - KP7_UW2

1GGO_U03 potrafi współdziałać z innymi osobami wykonując obowiązki zawodowe oraz pełnić wiodącą rolę w zespołach, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu global governance i dziedzin komplementarnych - KP7_UO2

1GGO_U04 potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się, wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu global governance do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania, oceniać przydatność zdobytej wiedzy oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1GGO_K01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu global governance, jest gotowy do przyjmowania postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej - KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz realizacji prac pisemnych; obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności); sposób oceniania: system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0).

- wykłady: zaliczenie z zagadnień omawianych na zajęciach w formie stacjonarnej oraz w formie e-learningowej, otrzymanie pozytywnej

oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze

gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest pogłębione zrozumienie teoretycznych aspektów governance (współrządzenia) oraz poznanie form i zasad zarządzania w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS2-1GGO

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_1 Ogólnowydziałowy)

Dziedzina i dyscyplina: nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz e-learningowej);

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

projekty indywidualne i zespołowe

zaliczenie pisemne w formie testu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

konwersatoriach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

rozwiązanie projektów i ćwiczeń praktycznych (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do egzaminu (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h 1,88 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h+15hh+12h+4h 2,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z istotą zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami itp. Celem przedmiotu jest pogłębione zrozumienie teoretycznych aspektów governance (współrządzenia) oraz poznanie form i zasad zarządzania w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykład + 30 godz. ćwiczeń (zajęcia odbywają się w

formie stacjonarnej oraz przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość);

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia: Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (15 h),

ćwiczeniach (30 h),

przygotowanie do zajęć (15 h),

udział w konsultacjach (2 h),

ćwiczenia praktyczne (12 h),

esej/ opracowanie pisemne (6 h),

przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na zajęciach (4 h)

przygotowanie do zaliczenia (16 h)

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h +15h +2h (1,88 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2012.

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017.

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)