Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2GGS
Kod Erasmus / ISCED: 14.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja, w pogłębionym stopniu, podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: M_2

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 26 godz.

Udział w konsultacjach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36, punkty ECTS 1,44

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Globalizacja, integracja, konkurencyjność, red. A, Grynia, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2020.

Current trends in the global economy : from the perspective of Japanese and Polish economists, eds. B. Drelich-Skulska, M. Hiraike Okawara, Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, Wroclaw 2021.

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Unia Europejska w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, A. Mroczek, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.

Gospodarka światowa w dobie przesilenia, red. E. Zeman-Miszewska, A. Grabowska-Powaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także procesu globalizacji oraz ich relację względem innych nauk - KP7_WG1,

2GGS_W02 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę różnych relacji i instytucji będących elementami globalnych struktur gospodarczych, także w zakresie handlu międzynarodowego - KP7_WG2,

2GGS_W03 Student zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur, instytucji oraz misji społecznych w wyniku procesów globalizacji światowej oraz regionalizacji - KP7_WK3

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin ustny)

Skala (%):

<60-70) - 3,0

<70-80) - 3,5

<80-90) - 4,0

<90-100) - 4,5

<100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)