Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2LOG
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studiowanie przedmiotu "Logistyka międzynarodowa" wymaga znajomości globalnych procesów na rynkach światowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy, w pogłębionym stopniu, z problematyką logistyki międzynarodowej we współczesnej gospodarce.

Słuchacze powinni posiąść wiedzę o podmiotach, zasadach zarządzania i procesach logistycznych w skali globalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogolnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmiot kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: 2rok/3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30h

Czytanie literatury - 19h

Udział w konsultacjach - 6h

Przygotowanie do zaliczenia - 20h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 36h, 1,44 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN,

Warszawa 2015

3. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych

warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2014

5. A. Szymonik, International logistics, LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Series of Monographs, Łódź 2014

Literatura uzupełniająca:

1 . A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

2. P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie

zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa

2013

3. red. nauk. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa

wyzwaniem dla gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu, Poznań 2012

4. red. nauk. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach

globalnej konkurencji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2LOG_W01 Student zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, specyfikę struktur i podmiotów logistycznych występujących w relacjach międzynarodowych oraz w odniesieniu do struktur i instytucji w zakresie handlu międzynarodowego KP7_WG2

2LOG_W02 Student zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, istotę złożonych zależności między uczestnikami stosunków logistycznych w skali międzynarodowej, w szczególności między podmiotami obsługującymi branżę transport-spedycja-logistyka (TSL) KP7_WG3

2LOG_W03 Student zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur i instytucji w obszarze logistyki międzynarodowej (m.in. układ podmiotowy, tendencje światowe, ugrupowania regionalne) w ramach współczesnej gospodarki światowej oraz identyfikuje mechanizm globalizacji i regionalizacji KP7_WK3

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- studenci są oceniani na postawie zaliczenia pisemnego,

- wymagane jest co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cykl zajęć dotyczy zobrazowania najistotniejszych kwestii z zakresu logistyki międzynarodowej, z uwzględnieniem zarówno warstwy teoretycznej jak i praktycznej poruszanych zagadnień. Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania pytań.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

I. Logistyka międzynarodowa – zagadnienia wprowadzające

II. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych procesach

logistycznych

III. Centra logistyczne i ich znaczenie w wymianie

międzynarodowej

IV. Zarządzanie logistyczne

V. Logistyka międzynarodowa – transport globalny

VI. Transport światowy – wizja przyszłości

VII Spedycja – istota działalności spedycyjnej

VIII. Eurologistyka jako szczególna forma logistyki

międzynarodowej

IX. Globalizacja a rozwój logistyki międzynarodowej

X. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019

2. E.Gołembska, J. Majchrzak-Lepczyk, Z. Bentyn, Eurologistyka, PWN,

Warszawa 2015

3. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWN, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych

warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2014

5. A. Szymonik, International logistics, LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Series of Monographs, Łódź 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)