Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza krajów Azji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2PGA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza krajów Azji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej miejsca i roli Azji w gospodarce światowej oraz zjawisk i procesów zachodzących w regionie. Omówione zostaną: uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, kulturowe rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i najważniejszych gospodarek tego regionu, w tym Japonii, Chin, nowych krajów przemysłowych (NKP), Indii i krajów ASEAN. Przekazana zostanie pogłębiona wiedza z zakresu obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, prowadzonej przez nie polityki gospodarczej i perspektyw rozwoju.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 15 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 50 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie prezentacji: 37 h

Łączny nakład pracy studenta 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,5)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,4)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. J. Grabowiecki, Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wyd. UwB, Białystok 2006

2. E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

3. U. Schaede, The business reinvention of Japan : how to make sense of the new Japan and why it matters, Stanford : Stanford Business Books an imprint of Stanford University Press, 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. J. Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH, Warszawa 2008

5. Japońskie realia: polityka i gospodarka / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

6. Chińska reforma gospodarcza: doświadczenia i implikacje, Zhang Yu, tłumaczenie z języka angielskiego K. Kasprzak, Toruń, Time Marszałek Group, 2019.

Efekty uczenia się:

2PGA_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę różnych struktur i instytucji społecznych, występujących w gospodarkach azjatyckich regulujących handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji w regionie Azji (KP7_WG2)

2PGA_U01 Potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne, dokonujące się w regionie Azji (KP7_UW1)

2PGA_K01 Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ze względu na dynamikę gospodarki światowej i gospodarek azjatyckich (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin w formie testu.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Patrycja Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)