Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

uzyskanie przez uczestników zajęć kwalifikacji pozwalających na rozumienie i wykorzystanie podstawowych instytucji prawa prywatnego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu prawa prywatnego i nabycie przez nich umiejętności ich wykorzystania w obrocie prawnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne/ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca), nauki prawne

Rok studiów/sem.: rok I, sem. II

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, prezentacje prac domowych

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 72,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 15,5 godz., egzamin 2 godz.. Razem 150 godz. co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 77,5 godz., co odpowiada 3,1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 72,5 godz.. co odpowiada 2,9 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

4. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012.

5.T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

6. A. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 6, Warszawa 2021

7. A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2022

8. T. Mróz (red.), Zobowiązania, wyd. 3, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 2021.

2. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2021.

3. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych - KP6_WG1 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu modele ustrojowe i systemy gospodarcze współczesnego świata - KP6_WG2 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych - KP6_WG3 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania rynku i państwa oraz teoretyczne podstawy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej - KP6_WG4 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KP6_WG5 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania - KP6_WG6 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze - KP6_WG7 weryfikacja egzamin pisemny

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym teoretyczną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur gospodarczych i prawnych - KP6_WK1 weryfikacja egzamin pisemny

- prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w sektorze publicznym lub prywatnym - KP6_WK2 weryfikacja egzamin pisemny

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - KP6_WK3 weryfikacja egzamin pisemny

- zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości - KP6_WK4 weryfikacja egzamin pisemny

Umiejętności

Absolwent potrafi:

- identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych - KP6_UW1 weryfikacja egzamin pisemny

- właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KP6_UW2 weryfikacja egzamin pisemny

- dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym - KP6_UW3 weryfikacja egzamin pisemny

- posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych - KP6_UW4 weryfikacja egzamin pisemny

- wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KP6_UW5 weryfikacja egzamin pisemny

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin naukowych ekonomia i finanse oraz nauki prawne - KP6_UU1 weryfikacja egzamin pisemny

Kompetencje społeczne

Absolwent gotów jest do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych - KP^_KK1 weryfikacja egzamin pisemny

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych - KP6_KK2 weryfikacja egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej

(odpowiedź na sześć pytań w formie otwartej albo test składający się z 30 pytań).

Liczba punktów: min. od 51% wzywż

Aktywność podczas zajęć może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o połowę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego z ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności podczas zajęć. W sytuacji posiadania przez studenta więcej niż 2 nieobecności jest on zobowiązany do ich odrobienia w postaci zaliczenia w formie ustnej, podczas wyznaczonych terminów konsultacji z zakresu materiału omawianego w czasie opuszczonych przez studenta zajęć. Nadrobienie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania jej przyczyny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczenia bądź konsultacji przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Warunki zdawania egzaminu:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest pisemny i ma formę testu (30 pytań, po dwa pytania z każdego tematu wykładu). Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest uzyskanie ponad 50 % punktów;

0-15 pkt: NDST

16-19: DST

20-21: DST PLUS

22-25: DB

26-27: DB PLUS

28-30 BDB

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pawlikowska
Prowadzący grup: Rafał Michałowski, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Dorota Dyszkiewicz, Aleksandra Pawełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bieliński, Joanna Huzarska-Pruszyńska
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Dorota Dyszkiewicz, Joanna Huzarska-Pruszyńska, Aleksandra Pawełko, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)