Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Uzyskanie przez uczestników zajęć kwalifikacji pozwalających na rozumienie i wykorzystanie podstawowych instytucji prawa prywatnego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu prawa prywatnego i nabycie przez nich umiejętności ich wykorzystania w obrocie prawnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki moduł 2. podstawowy

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne/ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca), nauki prawne Rok studiów/sem.: rok I, sem. II

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład - prezentacje multimedialne, analiza orzeczeń sądowych, dyskusja; ćwiczenia - Ćwiczenia, konsultacje, dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów

Punkty ECTS: 2,80

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 72,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 15,5 godz., egzamin 2 godz.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

4. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012.

5.T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

6. A. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 6, Warszawa 2021

7. A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2022

8. T. Mróz (red.), Zobowiązania, wyd. 3, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 2021.

2. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2021.

3. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

4. T. Mróz, Civil law protection of the secrecy of correspondence, Ius Novum Vol. 12, nr 1 (2018)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych - KP6_WG1 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu modele ustrojowe i systemy gospodarcze współczesnego świata - KP6_WG2 weryfikacja egzamin pisemny - w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych - KP6_WG3 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania rynku i państwa oraz teoretyczne podstawy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej - KP6_WG4 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KP6_WG5 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania - KP6_WG6 weryfikacja egzamin pisemny

- w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze - KP6_WG7 weryfikacja egzamin pisemny

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym teoretyczną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur gospodarczych i prawnych - KP6_WK1 weryfikacja egzamin pisemny

- prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w sektorze publicznym lub prywatnym - KP6_WK2 weryfikacja egzamin pisemny

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - KP6_WK3 weryfikacja egzamin pisemny

- zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości - KP6_WK4 weryfikacja egzamin pisemny

Umiejętności

Student potrafi:

- identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych - KP6_UW1 weryfikacja egzamin pisemny

- właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KP6_UW2 weryfikacja egzamin pisemny

- dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym - KP6_UW3 weryfikacja egzamin pisemny

- posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych - KP6_UW4 weryfikacja egzamin pisemny

- wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KP6_UW5 weryfikacja egzamin pisemny

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin naukowych ekonomia i finanse oraz nauki prawne - KP6_UU1 weryfikacja egzamin pisemny

Student gotów jest do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych - KP^_KK1 weryfikacja egzamin pisemny

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych - KP6_KK2 weryfikacja egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej

(odpowiedź na sześć pytań w formie otwartej albo test składający się z 30 pytań).

Liczba punktów: min. od 51% wzywż

Aktywność podczas zajęć może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o połowę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego z ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności podczas zajęć. W sytuacji posiadania przez studenta więcej niż 2 nieobecności jest on zobowiązany do ich odrobienia w postaci zaliczenia w formie ustnej, podczas wyznaczonych terminów konsultacji z zakresu materiału omawianego w czasie opuszczonych przez studenta zajęć. Nadrobienie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania jej przyczyny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczenia bądź konsultacji przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Warunki zdawania egzaminu:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest pisemny i ma formę testu (30 pytań, po dwa pytania z każdego tematu wykładu). Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest uzyskanie ponad 50 % punktów;

0-15 pkt: NDST

16-19: DST

20-21: DST PLUS 22-25: DB

26-27: DB PLUS 28-30 BDB

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bieliński, Joanna Huzarska-Pruszyńska
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Dorota Dyszkiewicz, Joanna Huzarska-Pruszyńska, Aleksandra Pawełko, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pawlikowska
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski, Joanna Pawlikowska, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)