Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski I cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1ROS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski I cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych.

Pełny opis:

Język rosyjski I cz. 2

Jednostka - Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek - Ekonomiczno-Prawny

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 330-PS1-1ROS2

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/I semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 330-PS1-1ROS1.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KP6_UK1: Potrafi komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią właściwą dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauk

prawnych.

KP6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich.

KP6_UK3: Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa

na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KP6_UO1: Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów badawczych i zawodowych w obszarze

ekonomii i prawa.

KP6_UU1: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu

dyscyplin naukowych ekonomia i finanse oraz nauki prawne.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testu, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)