Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3POP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu problematyki procedur podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podatkowego uregulowanego w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Na wykładzie realizowane są zagadnienia w ujęciu teoretycznym, ze szczególnym naciskiem na zasady ogólne postępowania podatkowego. W ramach ćwiczeń studenci poznają zasady przygotowywania podstawowych pism z zakresu postępowania podatkowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad prowadzenia procedur podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podatkowego uregulowanego w ustawie 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe zasady prowadzenia wskazanych procedur. W szczególności omówione zostaną zasady ogólne postępowania podatkowego oraz podstawowe etapy tego postępowania. W ramach ćwiczeń studenci poznają wybrane rodzaje pism procesowych niezbędnych w realizacji procedury postępowania podatkowego. W ramach praktycznych zajęć studenci przygotują określone wzory pism procesowych (decyzji, postanowień, odwołań, zażaleń, wniosków).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad prowadzenia procedur podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podatkowego uregulowanego w ustawie 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe zasady prowadzenia wskazanych procedur. W szczególności omówione zostaną zasady ogólne postępowania podatkowego oraz podstawowe etapy tego postępowania. W ramach ćwiczeń studenci poznają wybrane rodzaje pism procesowych niezbędnych w realizacji procedury postępowania podatkowego. W ramach praktycznych zajęć studenci przygotują określone wzory pism procesowych (decyzji, postanowień, odwołań, zażaleń, wniosków).

Literatura:

1. L. Etel (red.), R. Dowgier, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017;

2. A. Melezini (red.), M. Ciecierski, T. Kaczyński, T. Nowak, K. Teszner, D. Zalewski, Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, wyd. 2, Warszawa 2017

3. L. Etel (red.), R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe, wyd. II, Warszawa 2008

4. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych

KA6_WG6 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Umiejętności:

KA6_UW1 potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować

przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę

teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW3 potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i

zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa

KA6_UW4 posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych

KA6_UW6 rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze

uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UO2 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych

Kompetencje społeczne:

KA6_KO2 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu w formie pisemnej składającego się z testu jednokrotnego wyboru (20 pytań). Podejście do egzaminu jest możliwe po zaliczeniu ćwiczeń w oparciu o kolokwium mające formę pisemną oraz obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier, Paulina Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.