Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPF-1RFI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe FIRP-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 40.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

- zapoznanie z pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

- przedstawienie zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przedstawienie zasad wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów

- przedstawienie zasad ewidencji związanych z operacjami wynikowymi.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Wykłady - 42godziny; ćwiczenia - 70 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium uzupełniony prezentacjami multimedialnymi,

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 18

Bilans nakładu pracy słuchacza

1.Udział w wykładach 42 h

2. Studia literaturowe 88 h

3. Udział w ćwiczeniach 70 h

4. Przygotowanie do ćwiczeń 148 h

3. Udział w konsultacjach 8 h

4. Przygotowanie do egzaminu 94 h

Łączny nakład pracy 450 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin - 112 h Punkty ECTS 4,48

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin - 300 h Punkty ECTS 12

Literatura:

Literatura podstawowa

1. T. Kiziukiewicz, K. Czubakowska, Rachunkowość jednostek gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

2. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.

3. K. Winiarska (red.), Rachunkowość zaawansowana, Wolters Kluwer, Kraków 2009.

4. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca

1. A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR – MSSF – podatki, ODDK, Gdańsk 2009.

2. G. K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, DIFIN, Warszawa 2008.

3. I. Olchowicz, . A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Wyd 2, DIFIN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

SP_W01 ma wiedzę na temat pojęć ekonomicznych i prawnych

SP_W02 ma wiedzę na temat kategorii ekonomicznych w ujęciu prawa bilansowego,

SP_W05 posiada wiedzę o podstawowych formach prowadzenia działalności gospodarczej oraz uregulowań prawnych z tym związanych

SP_W07 posiada wiedzę na temat reguł rządzących rachunkowością finansową oraz stosowanych rozwiązań ewidencyjnych

SP_U01 posiada umiejętność stosowania zasad rachunkowości w oparciu o przepisy prawa bilansowego

SP_U02 potrafi identyfikować zdarzenia gospodarcze, dokonywać ich wyceny i interpretacji

SP_U03 posiada umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz rozumie ich wpływ na majątek i źródła finansowania jednostki oraz wynik finansowy

SP_U07 posiada umiejętność łączenia i stosowania wymagań prawa bilansowego i prawa podatkowego

SP_U09 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

SP_U10 Potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

SP_U11 posiada umiejętność dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych

SP_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce

SP_K02 rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego

SP_K03 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z z zadania ewidencyjnego. Słuchacze podczas egzaminu mogą korzystać z jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości oraz z planu kont.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.