Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPR-1FIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych; przygotowanie słuchaczy do rozumienia podstaw teoretycznych oraz praktycznych mechanizmu finansowania sektora publicznego i jego podmiotów; zrozumienie mechanizmów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych; wypracowanie umiejętności wykazania specyfiki finansowania organizacji publicznych od niepublicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Temat 1. System finansów publicznych w Polsce

1. Istota i struktura systemu finansów publicznych

2. Finanse publiczne a finanse niepubliczne

3. Funkcje finansów publicznych

4. Zasady ogólne finansów publicznych

5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

Temat 2. Budżet państwa i dług publiczny

1. Dochody i wydatki publiczne

2. Budżet i deficyt budżetowy

3. Dług publiczny

4. Reguły fiskalne

Temat 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Procedura postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022

Borodo A., Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 289

Literatura uzupełniająca:

Alińska A., Woźniak B., Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, Difin, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. zna główne założenia i terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych oraz w sferze nauk prawnych i o administracji

2. ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

3. zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym ich formy organizacyjno-prawne

Umiejętności

1. rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

2. potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania i kontroli

3. potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

Kompetencje społeczne

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2.wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

3. potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

4. jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

5. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

6. potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym po zakończeniu wykładów. Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania zamknięte, które oceniane są systemem 0-1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.