Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPW-1WGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Słuchacze powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą wyceny gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, a w szczególności:

- unormowania prawne w tym zakresie,

- obligatoryjne i fakultatywne źródła informacji o nieruchomościach rolnych,

- podejścia, metody i techniki stosowane przy wycenie nieruchomości rolnych oraz ich poszczególnych części składowych (gruntów, sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych, szklarni i inspektów),

- wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne i gospodarcze oraz urządzenia, a także pod stawami i rowami.

W rezultacie słuchacze powinni posiąść umiejętność wyboru i zastosowania podejścia porównawczego oraz metody stawek szacunkowych do wyceny gruntów i nieruchomości rolnych, a także innych metod i technik podejścia dochodowego, kosztowego i mieszanego stosowanych przy wycenie nieruchomości rolnych oraz ich poszczególnych części składowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, podyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - pierwszy

Liczba godzin: 6 godz. wykładów; 2 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia - analiza przypadków z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach rolnych wraz z czynnym uczestnictwem słuchaczy w postaci odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i wspólnego omawiania zagadnień

Bilans nakładu pracy studenta - 2 pkt ECTS (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

42 godz. przygotowanie do zajęć

6 godz. wykłady

2 godz. ćwiczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 8 punkty ECTS 0,32

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 42 punkty ECTS 1,68

Literatura:

w zależności od cyklu kształcenia

Efekty uczenia się:

P7S_WG06 nabywa wiedzę z zakresu metodologii wyceny nieruchomości według ich rodzajów oraz dokumentacji procesu wyceny

P7S_UK03 umie argumentować w procesie wyceny nieruchomości, potrafi także analizować dane niezbędne do realizacji doradztwa na rynku nieruchomości

P7S_KK01 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych, z aktywizacją Słuchaczy do aktywności.

Ćwiczenia- analiza przypadków z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach rolnych wraz z czynnym uczestnictwem słuchaczy w postaci odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i wspólnego omawiania zagadnień.

Zaliczenie na ocenę. Ocenianie ciągłe - na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz bieżącego sprawdzania przyswojenia wiedzy w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Ratasiewicz, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.