Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPW-1WNL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Słuchacze powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą wyceny nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, a w szczególności:

- unormowania prawne w tym zakresie,

- podstawowe informacje dot. gospodarki leśnej,

- źródła informacji o lasach,

- określanie miąższości drzewostanu i pojedynczych drzew,

- podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości leśnych,

- wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych oraz parków, ogrodów ozdobnych i lasów ochronnych w strefie zainwestowania miejskiego.

W rezultacie słuchacze powinni posiąść umiejętność określania miąższości drzewostanu na podstawie danych z planu urządzania lasu oraz stosowania metody stawek szacunkowych do wyceny nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym, mieszanym i dochodowym, a także założenia do zastosowania podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości leśnych.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę prawną i warsztatową dotyczącą wyceny nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod w zależności od celu wyceny oraz pozyskania i wykorzystania dostępnych danych dotyczących gospodarki leśnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, podyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - pierwszy

Liczba godzin: 4 godz. wykładów; 2 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia - analiza przypadków z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach rolnych wraz z czynnym uczestnictwem słuchaczy w postaci odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i wspólnego omawiania zagadnień

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

44 godz. przygotowanie do zajęć

4 godz. wykładów

2 godz. ćw.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 6 punkty ECTS 0,24

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 44 punkty ECTS 1,76

Literatura:

W zależności od cyklu kształcenia

Efekty uczenia się:

P7S_WG06 nabywa wiedzę z zakresu metodologii wyceny nieruchomości według ich rodzajów oraz dokumentacji procesu wyceny

P7S_UK03 umie argumentować w procesie wyceny nieruchomości, potrafi także analizować dane niezbędne do realizacji doradztwa na rynku nieruchomości

P7S_KK01 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o lasach wraz z czynnym uczestnictwem słuchaczy w postaci odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i wspólnego omawiania zagadnień.

Przedmiot zaliczany na podstawie bieżącego sprawdzania wiedzy zdobytej przez słuchaczy, bez zaliczania na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Ratasiewicz, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.