Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2CLH
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Podstawowym celem jest prześledzenie dorobków artystycznych głównych reprezentantów literatur: niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej na tle epok historycznoliterackich. Teksty (wybór) zostaną oświetlone w konkretnych nurtach literackich czy też szkołach filozoficznych.

Literatura:

Opracowania:

Czarnecka Mirosława, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Ganczar Maciej, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Kaszyński Stefan, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Orłowski Hubert, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Politzer Heinz, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Szyrocki Marian, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Szyrocki Marian, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Literatura piękna:

Boll Heinrich, Kiedy wojna wybuchła. Kiedy wojna się skończyła, przeł. T. Jętkiewicz, Warszawa 1965.

Goethe, Faust [wydanie dowolne].

Grass Gunter, Blaszany bębenek [wydanie dowolne].

Handke Peter, Publiczność zwymyślana, "Dialog" 1969, t. 14, nr 6, s. 47-63.

Hesse Herman, Wilk stepowy [wydanie dowolne].

Jelinek Elfride, Wykluczeni [wydanie dowolne].

Mann Tomasz, Buddenbrokowie [wydanie dowolne].

Muller Hertha, Dziś wolałabym siebie nie spotkać [wydanie dowolne].

Schiller Friedrich, Zbójcy [wydanie dowolne].

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zna podstawową terminologię w dziedzinie nauk humanistycznych;

KA6_WK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UWO1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł;

KA6_UW1 Analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów;

KA6_UK1 Planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KKO1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA6_KKO2 Ma świadomość odpowiedzialności za tradycję literacką regionu, kraju i Europy, wykazuje wrażliwość na jej poznawcze, estetyczne i aksjologiczne aspekty.

KA6_KOR1 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_KKOR1 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę na podstawie testu; nauczanie zdalne (wykład i weryfikacja) na platformie EduPortal, według rozkładu zajęć, w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Literatura:

Opracowania:

Czarnecka Mirosława, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Ganczar Maciej, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Kaszyński Stefan, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Orłowski Hubert, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Politzer Heinz, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Szyrocki Marian, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Szyrocki Marian, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Literatura piękna:

Boll Heinrich, Kiedy wojna wybuchła. Kiedy wojna się skończyła, przeł. T. Jętkiewicz, Warszawa 1965.

Goethe, Faust [wydanie dowolne].

Grass Gunter, Blaszany bębenek [wydanie dowolne].

Handke Peter, Publiczność zwymyślana, "Dialog" 1969, t. 14, nr 6, s. 47-63.

Hesse Herman, Wilk stepowy [wydanie dowolne].

Jelinek Elfride, Wykluczeni [wydanie dowolne].

Mann Tomasz, Buddenbrokowie [wydanie dowolne].

Muller Hertha, Dziś wolałabym siebie nie spotkać [wydanie dowolne].

Schiller Friedrich, Zbójcy [wydanie dowolne].

Uwagi:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę - test, obecność na wykładzie;

w związku z pandemią nauczanie zdalne (wykład i weryfikacja) na platformie Blackboard Collaborate, według rozkładu zajęć, w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatur niemieckojęzycznych, a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw wskazanych zakresów; wymagania wstępne: podstawowa znajomość historii literatur wskazanych w nazwie przedmiotu. Lektura i interpretacja pokaże zakresy treściowe, problematykę, motywy tekstów wybranych autorów.

Literatura:

Opracowania:

Czarnecka Mirosława, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 2011;

Ganczar Maciej, Historia literatury austriackiej, Warszawa 2016;

Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wybranych utworów literackich, Szczecin 2005;

Kaszyński Stefan, Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012;

Orłowski Hubert, Wobec zniewoleń „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej, red. Edward Białek, Wrocław 1997;

Politzer Heinz, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej, tłum. Jerzy Hummel, Warszawa 1973;

Szyrocki Marian, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik T. 1 i 2, Warszawa 1972.

Szyrocki Marian, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1971;

Literatura piękna:

Boll Heinrich, Kiedy wojna wybuchła. Kiedy wojna się skończyła, przeł. T. Jętkiewicz, Warszawa 1965.

Goethe, Faust [wydanie dowolne].

Grass Gunter, Blaszany bębenek [wydanie dowolne].

Handke Peter, Publiczność zwymyślana, "Dialog" 1969, t. 14, nr 6, s. 47-63.

Hesse Herman, Wilk stepowy [wydanie dowolne].

Jelinek Elfride, Wykluczeni [wydanie dowolne].

Mann Tomasz, Buddenbrokowie [wydanie dowolne].

Muller Hertha, Dziś wolałabym siebie nie spotkać [wydanie dowolne].

Schiller Friedrich, Zbójcy [wydanie dowolne].

Uwagi:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

wykład;

sposoby weryfikacji: zaliczenie na ocenę w formie ustnej (losowanie zestawu trzech pytań z zakresu zagadnień omawianych na wykładzie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)