Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1b

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-1JNRb
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1b
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie w sposób zintegrowany wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te mają być realizowane przez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł: M_4.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu języka polskiego i języków obcych wyniesiona ze szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180h rocznie.

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Punkty ETCS: 12 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 180 h (9 ECTS)

Udział w konsultacjach: 20 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 20 h (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 20 (1 ECTS)

Razem: 200 (12 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 180+20=200, punkty ECTS: 10

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 180+20+20+20=200, punkty ECTS: 12.

Literatura:

A. Wrzesińska, От а до я - Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw, Łódź 2013.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Białystok 2006.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

K. Iwan, D. Kaźmierczak, Zbiór dyktand w języku rosyjskim.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Student potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać dom, w którym mieszkasz.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

2. Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka rosyjskiego i nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać swoją rodzinę.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta.

3. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.). (KA6_WG4, KA6_WG5)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę utworzyć formy mianownika liczby mnogiej od podanych rzeczowników.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

4. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę przygotować scenkę, prezentującą zawieranie znajomości.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

5. Student potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę uzupełnić tekst rzeczownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny, uzyskiwane na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach, zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne. W semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący.

Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 10 zajęć (i będą to nieobecności nieusprawiedliwione).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (letnia sesja egzaminacyjna) jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Egzamin po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Dudel, Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Mirosława Dudel, Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)