Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - doskonalenie C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-2CMOD
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - doskonalenie C
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony na II roku studiów 1 stopnia w czwartym semestrze w formie ćwiczeń (20 godz.).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca własna studenta.

Pkt ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 20 h. (0,75 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 20 h. (0,75 ECTS)

Konsultacje - 5 h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność - 12 h (0,5 ECTS)L

Literatura:

1. А. Родимкина, Н. Ландсман, Россия: день сегодняшний. тексты и упражнения, Warszawa 2008.

2. С.А. Янковская, Н.Л. Дорош, Читаем, познаем, размышляем, Гродно 2018.

3. Czasopisma i gazety rosyjskie.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowopoznanej leksyki opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_KK1, KA6_KK2

2. Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_KK1, A6_KK2

3. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.KA6_UK4KA6_UO1, KA6_UU1

4. Student potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)