Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - doskonalenie D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-3DMOD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - doskonalenie D
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.letni
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

- wykazuje się opanowaniem uporządkowanej wiedzy ogólnej (obejmującej terminologię, teorię i metodologię) oraz szczegółowej z zakresu słowotwórstwa i morfologii,

- rozróżnia i klasyfikuje poszczególne rodzaje jednostek językowych w języku rosyjskim, ujawnia ich właściwości formalne i funkcyjne, wzajemne powiązania oraz miejsce w całości systemu gramatycznego,

- wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych w języku rosyjskim,

- interpretuje różnorodne zjawiska językowe w świetle współczesnych teorii gramatycznych,

- jest świadomy kompleksowej natury języka rosyjskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy ogólnoteoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie rosyjskiego słowotwórstwa i morfologii.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki,

studia stacjonarne,

przedmiot obowiązkowy,

humanistyka, językoznawstwo,

moduł_5

III rok, semestr piąty,

wymagania wstępne: znajomość języka rosyjskiego na poziomie wymaganym po czterech semestrach nauki,

20 godz, ćwiczenia,

2 pkt. ETCS

Bilans nakładu pracy:

udział w ćwiczeniach, 20h

przygotowanie do ćwiczeń, 20h

konsultacje, 5h

przygotowanie do zaliczenia i obecność, 12h /razem 57h/

Literatura:

1.Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2008.

2.Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980.

3.Современный русский язык. Словообразование.

4.Морфонология. Морфология. Под ред. П. П. Шубы, Минск 1998.

Янко-Триницкая Н. А., Русская морфология, Москва 1982.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4

1. Student zna i rozumie terminologię ogólną dotyczącą słowotwórstwa i morfologii języka rosyjskiego oraz podstawowy aparat metodologii badań z tego zakresu.

KA6_WG6

2. Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów rosyjskojęzycznych pod kątem wyszukiwania i charakteryzowania różnych jednostek gramatycznych.

KA6_UW1

3. Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku rosyjskim na poziomie gramatycznym.

KA6_UK1

4. Student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa rosyjskiego.

KA6_UK4

5. Student potrafi brać udział w debacie w języku rosyjskim.

KA6_UK6

6. Student potrafi posługiwać się drugim językiem obcym (rosyjskim) w mowie i w piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_KK2

7. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

KA6_KO4

8. Absolwent jest gotów do tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są na podstawie następujących kryteriów:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- test zaliczeniowy z analizy słowotwórczej i morfologicznej oraz teorii gramatycznej.

Zaliczenie stanowi ocena z testu zaliczeniowego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Materiał zrealizowany na zajęciach w przypadku absencji studenta należy zaliczyć na konsultacjach.

Pięć godzin nieobecności kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.