Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SEMD2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 - C1), student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języków obcych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii, Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia, Stacjonarne, profil studiów: Ogólnoakademicki; Przedmiot obowiązkowy (M_12)

III rok, semestr V i VI; wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów; wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej. 60 godzin;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30h+ 25h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd. 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego 90h

Pisanie pracy 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. 50h

Razem: 500

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela. 105h 4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym 500 19 pkt. ECTS

Literatura:

Zestaw źródeł krytycznych i literatury przedmiotu zależeć będzie od zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W08, K_U04, K_W07, K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07, K_W09 , K_U01, K_U03, K_U05, K_U01, K_U03, K_U14, K_W12, K_K05, K_U02, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U10, K_W09, K_U13,, K_K04, K_K01, K_K07, K_U13, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy:

• dyskusje,

• wykłady konwersatoryjne,

• analiza przykładów językowych,

• praca projektowa - indywidualna i w grupach

• konsultacje indywidualne

Systematyczny udział w zajęciach grupowych oraz w indywidualnych spotkaniach online z Promotorem. Napisanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów zarówno pod względem warsztatowym, jak i merytorycznym do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień: 1) Wpływy międzyjęzykowe w umyśle wielojęzycznym i ich rola w procesie akwizycji.

2) Język ucznia (interjęzyk).

3) Błąd językowy i analiza błędu z perspektywy nauczyciela.

4) Ocenianie i ewaluacja w nauczaniu języków obcych.

5) Czynniki wpływające na efektywność nauczania języków obcych (kognitywne, afektywne, społeczne).

Literatura:

1. Bley-Vroman R. (1989), What is the Logical Problem of Foreign Language Learning?, w: Linguistic Perspectives in Second Language Acquisition, red. S. Gass, J. Schachter, Cambridge: CUP, s. 41-68.

2. Borecka V., 2019, Interferencja interlingwalna w nauce języka angielskiego - analiza błędów leksykalnych i gramatycznych w wypowiedziach pisemnych polskich uczniów klas maturalnych, Białystok: UwB.

3. Ellis R. & Barkhuizen G., 2005, Analyzing Learner Language, Oxford.

4. Grosjean F. (2010), Bilingual: Life and Reality, Cambridge, MA: HUP.

5. Jarvis S., Pavlenko A. (2008), Crosslinguistic influence in language and cognition, New York: Routledge.

6. Larsen-Freeman D., Long M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research, London: Longman.

7. Lightbown P., Spada N. (2013), How Languages are Learned, Oxford: OUP.

8. Ringbom H., 2007, Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning, Clevedon: Multilingual Matters.

9. Saville- Troike M. (2006), Introducing Second Language Acquisition, Cambridge: CUP.

10. Saville-Troike, M. 2012. Introducing Second Language Acquisition, Cambridge: CUP.

11. Tarone E., Swierzbin B. (2009), Exploring Learner Language, Oxford: OUP.

12. Zybert J. (1999), Errors in Foreign Language Learning. The Case of Polish Learners of English, Warszawa: UW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Citko
Prowadzący grup: Michał Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów zarówno pod względem warsztatowym, jak i merytorycznym do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień: 1) Wpływy międzyjęzykowe w umyśle wielojęzycznym i ich rola w procesie akwizycji.

2) Język ucznia (interjęzyk).

3) Błąd językowy i analiza błędu z perspektywy nauczyciela.

4) Ocenianie i ewaluacja w nauczaniu języków obcych.

5) Czynniki wpływające na efektywność nauczania języków obcych (kognitywne, afektywne, społeczne).

Literatura:

1. Bley-Vroman R. (1989), What is the Logical Problem of Foreign Language Learning?, w: Linguistic Perspectives in Second Language Acquisition, red. S. Gass, J. Schachter, Cambridge: CUP, s. 41-68.

2. Borecka V., 2019, Interferencja interlingwalna w nauce języka angielskiego - analiza błędów leksykalnych i gramatycznych w wypowiedziach pisemnych polskich uczniów klas maturalnych, Białystok: UwB.

3. Ellis R. & Barkhuizen G., 2005, Analyzing Learner Language, Oxford.

4. Grosjean F. (2010), Bilingual: Life and Reality, Cambridge, MA: HUP.

5. Jarvis S., Pavlenko A. (2008), Crosslinguistic influence in language and cognition, New York: Routledge.

6. Larsen-Freeman D., Long M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research, London: Longman.

7. Lightbown P., Spada N. (2013), How Languages are Learned, Oxford: OUP.

8. Ringbom H., 2007, Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning, Clevedon: Multilingual Matters.

9. Saville- Troike M. (2006), Introducing Second Language Acquisition, Cambridge: CUP.

10. Saville-Troike, M. 2012. Introducing Second Language Acquisition, Cambridge: CUP.

11. Tarone E., Swierzbin B. (2009), Exploring Learner Language, Oxford: OUP.

12. Zybert J. (1999), Errors in Foreign Language Learning. The Case of Polish Learners of English, Warszawa: UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)