Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SEMD3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 - C1). Znajomość zagadnień i metod związanych z dyscypliną seminarium.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki.

Przedmiot obowiązkowy na studiach stacjonarnych I stopnia (M_12).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

III rok, V i VI semestr.

Wymagania wstępne: ukończony drugi rok studiów.

60 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne: dyskusje, prezentacje, parce pisemne.

19 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30+25=85

2. Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej 35h

3. Kwerenda biblioteczna 50h

4. Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów wybranej specjalizacji 60h

5. Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd. 30h

6. Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego 90h

7. Pisanie pracy 80h

8. Kontakt mailowy z nauczycielem 20h

9. Redagowanie pracy, poprawki, korekty, itd. 50h

Razem: 500h, co stanowi 19 punktów ECTS

Wskaźniki ilościowe:

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 105h, co odpowiada 4 pkt. ECTS

2. Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 500h, co odpowiada 19 pkt ECTS

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- K_W01, K_W03, K_U04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,

Umiejętności:

- K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14

Kompetencje:

- K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi systematycznie brać udział w zajęciach, konsultować postępy w pracy w czasie indywidualnych spotkań z Promotorem, a ostatecznie napisać i złożyć pracę licencjacką. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wytycznych Promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Puławski
Prowadzący grup: Beata Piecychna, Krzysztof Puławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest współczesnej anglojęzycznej literaturze fantastycznej. Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Attebery, Brian. The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin. Bloomington: Indiana UP, 1980.

Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana UP, 1992.

Attebery Brian. Stories about Stories. Fantasy and the Remaking of Myth. New York: OUP, 2014.

Clute, John and John Grant (eds.) The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 1997.

Dickerson, Matthew and David O’Hara. From Homer to Harry Potter. A Handbook on Myth and Fantasy. Grand Rapids: BrazosPress, 2006.

James, Edward and Farah Mendlesohn (eds.) The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge: CUP, 2012.

Literatura uzupełniają:

Le Guin, Ursula K. The Language of the Night. Essays on Fantasy and Science Fiction. Ursula K. Le Guin. New York: HarperPerennial, 1993.

Mathews, Richard. Fantasy: The Liberation of Imagination. New York: Routledge, 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ligocka
Prowadzący grup: Ewa Ligocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych badaniami językoznawczymi, którzy chcieliby napisać pracę licencjacką z leksykologii angielskiej. Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:
Literatura:

Słowniki:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 9th ed., Cambridge 2013.

Longman Dictionary of Contemporary English, 4th ed., Harlow 2011.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th ed., Oxford 2015.

Collins English Thesaurus-Online, https://www.collinsdictionary.com.

Dictionary-Online, https://www. dictionary.com.

Macmillan English Dictionary-Online, https://www.macmillandictionary.com.

Thesaurus-Online, https://www.thesaurus.com.

https://www.thefreedictionary.com

https://www.vocabulary.com

https://www.yourdictionary.com/

Literatura:

Bough, A., Cable T., A History of the English Language, 5th ed., London 2002.

Brinton, L., The structure of modern English: a linguistic introduction. Edition illustrated, Amsterdam 2000.

Bussmann, H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics, London 1996.

Crystal, D., The English Language, Harmondsworth 1995.

Cybuch, M., The fundamental considerations in the concept of meaning and meaning relations, [w:] Language and Culture: Establishing Foundations for Anthropological Linguistics [pod red.] S. Griniewicza, Białystok 2004, s.249.

Fromkin, V., Rodman, R., Hyams N., An introduction to language, 9th ed, Wadsworth, 2003.

Griniewicz, S., Dubieniec, E., Introduction to linguistics. Białystok 2001.

Lyons, J., Semantics. (1 vol.), Cambridge 1977.

Ottenheimer, H., The Anthropology of language: An introduction to linguistic anthropology, Belmont 2006.

Yule, G., The Study of Language, Cambridge 2006.

Yule, G., The Study of Language: An Introduction, Cambridge 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych badaniami językoznawczymi, którzy chcieliby napisać pracę licencjacką z leksykologii angielskiej. Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:
Literatura:

Słowniki:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 9th ed., Cambridge 2013.

Longman Dictionary of Contemporary English, 4th ed., Harlow 2011.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th ed., Oxford 2015.

Collins English Thesaurus-Online, https://www.collinsdictionary.com.

Dictionary-Online, https://www. dictionary.com.

Macmillan English Dictionary-Online, https://www.macmillandictionary.com.

Thesaurus-Online, https://www.thesaurus.com.

https://www.thefreedictionary.com

https://www.vocabulary.com

https://www.yourdictionary.com/

Literatura:

Bough, A., Cable T., A History of the English Language, 5th ed., London 2002.

Brinton, L., The structure of modern English: a linguistic introduction. Edition illustrated, Amsterdam 2000.

Bussmann, H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics, London 1996.

Crystal, D., The English Language, Harmondsworth 1995.

Cybuch, M., The fundamental considerations in the concept of meaning and meaning relations, [w:] Language and Culture: Establishing Foundations for Anthropological Linguistics [pod red.] S. Griniewicza, Białystok 2004, s.249.

Fromkin, V., Rodman, R., Hyams N., An introduction to language, 9th ed, Wadsworth, 2003.

Griniewicz, S., Dubieniec, E., Introduction to linguistics. Białystok 2001.

Lyons, J., Semantics. (1 vol.), Cambridge 1977.

Ottenheimer, H., The Anthropology of language: An introduction to linguistic anthropology, Belmont 2006.

Yule, G., The Study of Language, Cambridge 2006.

Yule, G., The Study of Language: An Introduction, Cambridge 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)