Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-DS3-4SEMD3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Studia doktoranckie 4 rok semestr letni
Studia doktoranckie 4 rok semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Ławski
Prowadzący grup: Jarosław Ławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:
Pełny opis:

- Literatur polska od epoki romantyzmu do współczesności.

- Zagadnienia ewolucji twórczości Jarosława Iwaszkiewicza od etapu modernistycznego do końca życia pisarza;

- Symbol i mit w twórczości Iwaszkiewicza, ich metamorfozy.

- Orient w poezji Iwaszkiewicza.

- Ukraina i Czarnomorze oraz kultura zachodnioeuropejska w poezji Iwaszkiewicza.

- Literatura powszechna XIX i XX wieku w wyborze [dostosowanym do potrzeb tematycznych doktoranta].

- Symbole, mity, wątki, tematy literatury XIX i XX wieku.

- Przemiany obrazowania, struktury mityczno-symbolicznej utworów XIX- i XX-wiecznych.

Podstawowe mity kultury europejskiej: na przykład Faust, Narcyz, Dionizos i Apollo, Tristan.

- Twórczość wybranych twórców: Maria Zabojecka, Zygmunt Gloger, Tadeusz Miciński, Jarosław Iwaszkiewicz (i inni).

- Sposoby prowadzenia narracji w literaturze nowoczesnej.

- Literatura polska na tle literatur zachodnioeuropejskich, Orientu i literatur pozaeuropejskich (wybrane aspekty).

- Poezja Iwaszkiewicza na tle modernizmu europejskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicza, t. 1, Wrocław 1971.

- Ritz G. , Jarosław Iwaszkiewicz: pogranicza nowoczesności, przeł. Andrzej Kopacki, Kraków 1999.

- Chojnowski Z., Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999.

- Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak: poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana, Kraków 2009.

Matyskieła J., Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz : dzieje osobistych i literackich relacji, Białystok 2013.

Literatura uzupełniająca:

- Ritz G., Polskie spotkanie z Niemcami: Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George, przekład Małgorzata Łukasiewicz., Podkowa Leśna 1998.

- Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969.

- Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. I-II, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011-2012.

- Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, seria I-II, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)