Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-MS9-T2MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Skrócony opis:

Pierwszym celem przedmiotu jest powtórzenie i utrwalanie wiadomości z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zdobytych w trakcie studiów licencjackich.

Drugim celem przedmiotu jest rozszerzeni wiadomości i wiedzy studentów z zakresu nauczania języka specjalistycznego, edukacji dwujęzycznej i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie językowej.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-PPAS2-2HAH

Język przedmiotu

Angielski

Rodzaj przedmiotu

MK_7e

Obowiązkowy

Rok studiów / semestr

Rok II, sem. 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2, a także umiejętności i wiedzę wynikającą z

planu studiów obejmującego I rok studiów II stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz.

Ćwiczenia – 30 godz.

Literatura:

1. Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna.

2. Dakowska, M. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. PWN.

3. Pinter, A. Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers Series). Oxford.

4. Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library). Cambridge.

5. Bland, J. (red.) Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. Bloomsbury.

6. www.busyteacher.org

7. www.onestopenglish.com

8. http://www.eslbase.com/teaching/young-learners/

9. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

H2A_W03

H2A_W06

Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.

K_W12

UMIEJĘTNOŚCI

S2A_U04

S2A_U07

H2A_U05

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w

celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

K_U10

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S2A_K04

S2A_K05

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

praca indywidualna na zajęciach

praca w grupie na zajęciach

aktywność na zajęciach

projekty indywidualne i grupowe

Studenci są zobowiązani do oddawania projektów w terminach wyznaczonych przez wykładowcę.

Każdy projekt i zadanie do wykonania będzie miał indywidualnie ustalane kryteria zaliczania, które będą wyjaśnione studentom przed rozpoczęciem pracy.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność trzeba odrobić.

Student, który opuścił więcej niż połowę zajęć (bez ważnej przyczyny) nie może podejść do zaliczenia przedmiotu.

Studenci będą zobowiązani do czytania w domu tekstów wyznaczonych przez wykładowcę. Brak przygotowania do zajęć może znacząco wpłynąć na obniżenie oceny końcowej z przedmiotu.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pierwszym celem przedmiotu jest powtórzenie i utrwalanie wiadomości z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zdobytych w trakcie studiów licencjackich.

Drugim celem przedmiotu jest rozszerzeni wiadomości i wiedzy studentów z zakresu nauczania języka specjalistycznego, edukacji dwujęzycznej i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie językowej.

Literatura:

Judith Kormos, Anne Margaret Smith. Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. Multilingual Matters.

Marie Delaney. Special Educational Needs. Oxford University Press.

Basturkmen, H. 2010. Developing courses in English for specific purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Harmer, J. 2012. Teacher Knowledge. Core Concepts In English Language Teaching. Harlow: Pearson.

Harmer, J. 2015. The Practice of English Language Teaching (With DVD). Pearson Education ESL.

Nunan, D. (ed.). 2003. Practical English Language Teaching. New York: McGraw-Hill.

Pinter Dr, A. 2017. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Richards, J.C. 2015. Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Shin, J.K and Crandall, J. 2013. Teaching Young Learners English. From Theory to Practice. Heinle ELT.

Thornbury, S. 2017. The New A-Z of ELT. A Dictionary of Terms and Concepts. London: Macmillan Education.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.