Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolność słowa w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-2WSS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wolność słowa w sieci
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować ogólną wiedzą na temat funkcjonowania Internetu, powinien umieć poruszać się w nim, wyszukiwać potrzebne do zajęć informacje.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat prawnych i kulturowych granic swobody wypowiedzi w sieci. Zajęcia będą służyły również zapoznaniu studentów z przypadkami nadużywania wolności słowa oraz cenzurowania treści w nowych mediach. Problematyka wolności słowa w sieci zostanie pokazana w perspektywie historycznej, na tle wcześniejszych przemian cywilizacyjnych - zwłaszcza "rewolucji Gutenberga".

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok filologii polskiej, II stopień, semestr

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, konwersatorium

Metody dydaktyczne: heureza, elementy wykładu, prezentacja, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach - 14 godz., konsultacje - 1 godz.; zapoznanie się z lekturami - 14; przygotowanie prezentacji - 10; przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (0,5 ECTS), zajęcia praktyczne 14 godz. (0,5 ECTS)

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Fenomen społeczeństwa informacyjnego/społeczeństwa wiedzy.

2. Wolna kultura: wartości i ograniczenia

➢ Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

➢ Wolne licencje

➢ Domena publiczna

3. Swoboda wypowiedzi w polskim i europejskim porządku prawnym

Swoboda wypowiedzi w systemie europejskim (art.10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).

Wolność wypowiedzi w polskim porządku

prawnym (granice wolności słowa w Konstytucji RP).

4. Wolność słowa w Internecie - ograniczenia.

5. Analiza przypadków cenzurowania treści w Internecie.

Literatura:

M. d'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018;

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008;

Domena publiczna - troska o prawa podstawowe?, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013;

A. Demczuk, Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w społeczeństwie informacyjnym: wybrane aktualne refleksje, „Prawo i Społeczeństwo” 2022, nr 1 [dostęp online].

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999;

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 4;

Internetowa kultura obrażania?, red. K. Krejtz, Warszawa 2012;

M. Krajewski, Cancel culture: unieważniając unieważnianie, "Przegląd Socjologiczny" 2022, nr 1, s. 185-206 [dostęp online];

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014;

My, dzieci sieci: wokół manifestu, oprac. M. Skotnicka, Warszawa 2012;

M.L. Nijakowski, Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Toruń 2008;

W. Orliński, Internet. Czas się bać, Warszawa 2013;

P. Levinston,, Nowe nowe media, Kraków 2010.

H. Sommer, H. Sommer, J. Michno, Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty, „Kultura – Przemiany – Edukacja”, t. 3, 20015, [dostęp online].

A. Szahaj, Kapitalizm kognitywny jako ideologia, „Etyka” 2014, nr 48, s. 16-25 [dostęp online];

Ł. Walewski, Władza w sieci. Jak nami rządzą social media, Warszawa 2020;

M. Waszak, Postprawda i fake news czy weryfikacja treści i źródeł informacji?, "Reflkelsje" 2017, nr 16, http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/re_2017_16_12.pdf.

Efekty uczenia się:

KA7_WK2; KA7_UWKOU1; KA7_KK02; KA7_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach (1 nieobecność dozwolona, pozostałe należy zaliczyć podczas konsultacji, 4 kolejne nieobecności bez usprawiedliwienia uniemożliwiają zaliczenie przedmiotu), aktywność w dyskusji, wykonanie zadań indywidualnych (prezentacje), praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

1. Fenomen społeczeństwa informacyjnego/społeczeństwa wiedzy

2. Wolna kultura: wartości i ograniczenia

➢ Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

➢ Wolne licencje

➢ Domena publiczna

3. Wolność słowa w Internecie – ograniczenia

4. Warsztaty w Książnicy Podlaskiej

5. Zjawisko cancel culture w internecie

6-7. Analiza przypadków cenzurowania treści w Internecie. Prezentacje studentów

Literatura:

Fundacja Panoptykon, https://panoptykon.org/

Uwagi:

Jedne zajęcia odbędą się w Książnicy Podlaskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

1. Fenomen społeczeństwa informacyjnego/społeczeństwa wiedzy

2. Wolna kultura: wartości i ograniczenia

➢ Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

➢ Wolne licencje

➢ Domena publiczna

3. Wolność słowa w Internecie – ograniczenia

4. Warsztaty w Książnicy Podlaskiej

5. Zjawisko cancel culture w internecie

6-7. Analiza przypadków cenzurowania treści w Internecie. Prezentacje studentów

Literatura:

Fundacja Panoptykon, https://panoptykon.org/

Uwagi:

Jedne zajęcia odbędą się w Książnicy Podlaskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)