Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej, cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RA1-1HLR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej, cz. 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: a
a
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Merytoryczne wsparcie dla realizacji przedmiotu Historia literatury rosyjskiej stanowią: 1. podstawowa wiedza z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej; 2. ogólna wiedza na temat literatury zachodnioeuropejskiej w tym historii literatury polskiej.

Na roku I równolegle prowadzone są również przedmioty (tj. Literatura powszechna, Wstęp do literaturoznawstwa), które ową ogólną wiedzę systematyzują i uzupełniają.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze wschodniosłowiańskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz ich kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczne uwarunkowania. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 7 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 29 x 2 h= 58 h (2 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 15x2h= 30h (1 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 27h + 5h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 210 h (co odpowiada 7 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dzieciom moim)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве,

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

А. Радищев - Путешествие из Петербурга в Москву - 2 фрагм.

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Podręczniki:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Кусков В. В., История древнерусской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Antologie:

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Folklor. Literatura staroruska. Barok, wybór i opr. A. Warda, Łódź 2006.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3, KP6_WG8, KP6_WG10, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6,

KP6_UW8, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UO1, KP6_UU1 KP6_KK1, KP6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę po semestrze zimowym i letnim.

Egzamin z całości materiału po semestrze II w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Bieżąca obserwacja aktywności i zaangażowania studenta.

Sprawdzian efektów uczenia się w formie ustnej i/lub pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk, Joanna Dziedzic, Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic, Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze wschodniosłowiańskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz ich kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczne uwarunkowania. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze na poziomie minimum szkoły średniej, a także ogólną wiedzę na temat literatury zachodnioeuropejskiej, w tym historii literatury polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 60 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 7 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w wykładach: 15x2h= 30h (1 ETCS)

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć (czytanie utworów literackich, studiowanie literatury krytyczno-literackiej) 29 x 2 h= 58 h (2 ETCS)

Udział w konsultacjach (poprzedzony przygotowaniem: przeczytanie lektur z kanonu lektur dodatkowych do zaliczenia) 15x2h= 30h (1 ETCS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego lub testu kontrolnego i obecność na nim: 27h + 5h= 32h (1,5 ETCS)

Razem: 210 h (co odpowiada 7 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 168 (5,6 ECTS)

Literatura:

Древнерусская литература

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dzieciom moim)

- Иларион Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludziej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве,

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

А. Радищев - Путешествие из Петербурга в Москву - 2 фрагм.

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Podręczniki:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Кусков В. В., История древнерусской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Antologie:

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Folklor. Literatura staroruska. Barok, wybór i opr. A. Warda, Łódź 2006.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)