Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1ADL
Kod Erasmus / ISCED: 09.031 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia z analizy dzieła literackiego mają charakter praktyczny; ich podstawą jest praca nad wybranymi utworami literatury rosyjskiej, reprezentującymi wszystkie rodzaje literackie: lirykę, epikę, dramat. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi tekstami na temat analizy dzieła literackiego, ale przede wszystkim wdrożenie studentów do wnikliwej, praktycznej analizy tekstu literackiego z wykorzystaniem różnorodnych metod. Ćwiczenia te mają:

- pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności badawczych;

- nauczyć poprawnego wykorzystywania wiedzy z zakresu wersologii, genologii, stylistyki, właściwego użycia terminologii teoretycznoliterackiej;

- wyposażyć studentów w umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz umiejętność formułowania i prezentacji własnych wniosków;

- służyć kształceniu i doskonaleniu umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji dzieł literackich poszczególnych epok.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi tekstami na temat analizy dzieła literackiego, ale przede wszystkim wdrożenie studentów do wnikliwej, praktycznej analizy tekstu literackiego z wykorzystaniem różnorodnych metod.

1. Ogólna charakterystyka przedmiotu: odróżnienie pojęć: analiza i interpretacja dzieła literackiego; analiza i interpretacja utworu literackiego a jego wartościowanie; interpretacja a nadinterpretacja.

2. Podstawowe pojęcia związane z analizą dzieła literackiego.

3. Analiza wybranych utworów (reprezentujących epikę, lirykę, dramat): miniatura literacka I. Turgieniewa Как хороши, как свежи были розы...; Станционный смотритель (Poczmistrz) A. Puszkina; Шинель (Płaszcz) N. Gogola; liryka M. Lermontowa; Демон M. Lermontowa; rosyjska nowela fantastyczna; Евгений Онегин A. Puszkina; Слон и Моська (Słoń i Mopsik) I. Kryłowa; Иван Сусанин K. Rylejewa; Дни Турбиных (Dni Turbinów) M. Bułhakowa; Ника (Nika) W. Pielewina; baśnie braci Grimm (psychoanaliza).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe, moduł 6: MK_6 (specjalistyczny moduł literaturoznawczy).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 2 (letni).

Wymagania wstępne: wiedza, jaką student uzyskał na zajęciach: wstęp do literaturoznawstwa, literatura powszechna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 25 godz., ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 25 h (0,8 ECTS).

Udział w konsultacjach: 5 h (0,2 ECTS).

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h (1 ECTS).

Razem: 60 h (2 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 30 h, punkty ECTS: 1

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 0, punkty ECTS: 0.

Literatura:

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja, Kraków 1998.

Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1976.

Sztuka interpretacji, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1971, t. 1, Wrocław 1973, t. 2.

А.Д. Вартаньянц, М.Д. Якубовская, Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов, Москва 1986.

Ю.И. Борковский, Н.А. Золина, А.Н. Мацук, Н.И. Озерова, Н.П. Ушакова, Тексты художественных произведений и их лингвостилистический анализ. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов, Москва 1986.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002.

А.Б. Есин, Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное пособие для студентов и преподавателей филологических факультетов, учителей-словесников, Москва 2000.

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków-Wrocław 1984.

Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, Kraków 2000.

S. Sawicki, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

M. Głowiński, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.

Ż. Nalewajk, M. Czardybon, Delimitowanie bezkresu? O granicach nadinterpretacji, „Tekstualia” 2017, nr 1 (48), s. 3-4.

Ż. Nalewajk, Problem nadinterpretacji w badaniach literackich, „Tekstualia” 2017, nr 1 (48), s. 5-14.

W. Zaborowska, Kontekstualność w nauczaniu literatury. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, t. 5, s. 307-338.

Poetyka. Materiały do ćwiczeń, wybór i wstęp: D. Ulicka, Warszawa 2005.

D. Kopertowska, Analiza stylistyczno-językowa tekstu, Kielce 1992.

Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej, T. Mizerkiewicza, Warszawa 2007.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997. Współczesna teoria badań literackich za granicą, opr. H. Markiewicz, Kraków 1970-1992.

Методология анализа литературного произведения, под ред. Ю.Б. Борева, Москва 1988.

Стилистика художественной литературы, под ред. А.Н. Кожина, Москва 1982.

J. Faryno, Wstęp do semantycznej interpretacji tekstu literackiego, Warszawa 1972.

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985.

Русская литература XXI века в критике: хрестоматия, сост. Н.В. Беляева,

Уссурийск 2015.

С.М. Скибин, Н.Н. Прокофьева, В.И. Коровин, История русской литературы XIX века. Часть 1: 1795-1830 годы, Москва 2005.

Е.Е. Дмитриева, Л.А. Капитанова, В.И. Коровин и др., История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840 1860 годы, Москва 2005.

В.И.Тюпа, Анализ художественного текста, Москва 2009.

Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко, Литература в схемах и таблицах, Москва 2012.

Wybrane źródła internetowe.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Wykorzystuje w sposób praktyczny – w celach badawczo-analitycznych - zdobytą wiedzę z zakresu wersologii, genologii, stylistyki, budowy świata przedstawionego dzieła literackiego (KA6_WG10, KA6_UW8).

2. Samodzielnie analizuje, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, wybrane utwory literackie (lub ich fragmenty) reprezentujące lirykę, epikę, dramat, stosując przy tym we właściwy sposób podstawową terminologię teoretycznoliteracką (KA6_WG3, KA6_WG8, KA6_WG10, KA6_UW3, KA6_UW5, KA6_UW8).

3. Czyta ze zrozumieniem prace teoretyczne, samodzielnie wyszukując w nich informację potrzebną do celów badawczych; samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę i rozwija umiejętności badawcze (KA6_UW4, KA6_UW8, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KO5).

4. Prezentuje (w formie ustnej lub pisemnej, w języku polskim i rosyjskim) własne, uargumentowane wnioski i wyniki swojej pracy badawczej w oparciu o odpowiednie teksty naukowe, z wykorzystaniem poglądów innych autorów (KA6_WG3, KA6_UW6, KA6_UK3, KA6_UK4).

5. Pracuje i współdziała w grupie (KA6_UK3, KA6_UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)