Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2KMB
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w biznesie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym (w formie pisemnej oraz ustnej), jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, takie jak: rozmowy służbowe (bezpośrednie i telefoniczne), narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym, jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, taki jak: rozmowy służbowe, narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji. Ponadto, poznaje specyfikę środowiska biznesowego w wybranych krajach (m.in. Niemcy, Japonia, Rosja).

Treści programowe:

-wyrażenia i zwroty używane przy spotkaniu służbowym, zawieranie znajomości, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych, negocjacje,

-jednostki nominatywne, którymi nazywane są podstawowe pojęcia stosowane w charakterystyce stanu gospodarki, zwłaszcza marketingu, podstaw prawnych przedsiębiorczości, a także w zakresie organizacji działalności gospodarczej spółki, przy zawieraniu transakcji handlowych i projektowaniu dokumentacji handlowej;

- charakterystyka specyfiki prowadzenia biznesu w różnych krajach.

Punkty ECTS: 11 ECTS za cały cykl 4 semestrów, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 4x30 = 120h (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x1h = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 60h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach 60x1,5 = 90h (3 ECTS)

Razem: 330h (co odpowiada 11 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 120h (4,8 ECTS)

Na II roku studiów (3 i 4 semestr) za ten przedmiot student otrzymuje

5 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 2x30 = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x0,5h = 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach 20x1,5 = 30h (1 ECTS)

Razem: 150h (co odpowiada 5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60h (2,4 ECTS)

Literatura:

1.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 1. Biznes w Rosji. REA. Warszawa 2009

2.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 2. Transakcje w handlu zagranicznym. REA. Warszawa 2010.

3.Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. коммерция. Внешнеторговая деятельность. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 304 с.

4.Моисеенко Е.А., Чернышев М.А., Анопченко Т. Ю. Коммуникация в бизнесе - Феникс, 2007. – 350 с.

5. Водина Н.С., Иванова А.Ю. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: Флинта, 2008.

6. M. Karolczuk, M. Michaluk, R. Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012, s. 10 - 60.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UW6,

KA6_UK1, KA6_UK4,

KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KO2, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne gramatyczne czytanie, poprawne czytanie dialogów i tekstów).

Kolokwium pisemne, ocena aktywności w trakcie zajęć, referat, praca w grupach, prezentacja.

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Zaliczenie w ocenie po każdym semestrze na podstawie uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Michaluk, Michał Mordań
Prowadzący grup: Maryna Michaluk, Michał Mordań
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym (w formie pisemnej oraz ustnej), jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, takie jak: rozmowy służbowe (bezpośrednie i telefoniczne), narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym, jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, taki jak: rozmowy służbowe, narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji. Ponadto, poznaje specyfikę środowiska biznesowego w wybranych krajach (m.in. Niemcy, Japonia, Rosja).

Treści programowe:

-wyrażenia i zwroty używane przy spotkaniu służbowym, zawieranie znajomości, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych, negocjacje,

-jednostki nominatywne, którymi nazywane są podstawowe pojęcia stosowane w charakterystyce stanu gospodarki, zwłaszcza marketingu, podstaw prawnych przedsiębiorczości, a także w zakresie organizacji działalności gospodarczej spółki, przy zawieraniu transakcji handlowych i projektowaniu dokumentacji handlowej;

- charakterystyka specyfiki prowadzenia biznesu w różnych krajach.

Punkty ECTS: 11 ECTS za cały cykl 4 semestrów, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 4x30 = 120h (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x1h = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 60h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach 60x1,5 = 90h (3 ECTS)

Razem: 330h (co odpowiada 11 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 120h (4,8 ECTS)

Na II roku studiów (3 i 4 semestr) za ten przedmiot student otrzymuje

5 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 2x30 = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x0,5h = 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach 20x1,5 = 30h (1 ECTS)

Razem: 150h (co odpowiada 5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60h (2,4 ECTS)

Literatura:

1.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 1. Biznes w Rosji. REA. Warszawa 2009

2.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 2. Transakcje w handlu zagranicznym. REA. Warszawa 2010.

3.Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. коммерция. Внешнеторговая деятельность. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 304 с.

4.Моисеенко Е.А., Чернышев М.А., Анопченко Т. Ю. Коммуникация в бизнесе - Феникс, 2007. – 350 с.

5. Водина Н.С., Иванова А.Ю. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: Флинта, 2008.

6. M. Karolczuk, M. Michaluk, R. Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012, s. 10 - 60.

Uwagi:

- Jeśli sytuacja epidemiczna wymusi pracę w formie zdalnej, będzie się ona odbywać w oparciu o platformę EDUPORTAL. Studenci proszeni będą o włączenie kamery w czasie sprawdzania listy obecności i prezentowania wypowiedzi ustnych.

- Student może mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze. Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia, tj, stacjonarnie lub zdalnie). Opuszczenie ponad 30% zajęć w semestrze skutkuje brakiem zaliczenia semestru.

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach. W/w decyzja uwarunkowana jest aktualną sytuacją epidemiczną.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, lub za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Michaluk
Prowadzący grup: Maryna Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym (w formie pisemnej oraz ustnej), jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, takie jak: rozmowy służbowe (bezpośrednie i telefoniczne), narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylem kancelaryjno-urzędowym, jego środkami leksykalnymi i morfologicznymi oraz konstrukcjami syntaktycznymi. Student poznaje formy komunikacji biznesowej, taki jak: rozmowy służbowe, narady, konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, prezentacje, autoprezentacje itp., opanowuje strategie i taktyki językowe, związane z nawiązywaniem kontaktów, pozyskiwaniem potencjalnych klientów, prowadzeniem negocjacji. Ponadto, poznaje specyfikę środowiska biznesowego w wybranych krajach (m.in. Niemcy, Japonia, Rosja).

Treści programowe:

-wyrażenia i zwroty używane przy spotkaniu służbowym, zawieranie znajomości, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych, negocjacje,

-jednostki nominatywne, którymi nazywane są podstawowe pojęcia stosowane w charakterystyce stanu gospodarki, zwłaszcza marketingu, podstaw prawnych przedsiębiorczości, a także w zakresie organizacji działalności gospodarczej spółki, przy zawieraniu transakcji handlowych i projektowaniu dokumentacji handlowej;

- charakterystyka specyfiki prowadzenia biznesu w różnych krajach.

Punkty ECTS: 11 ECTS za cały cykl 4 semestrów, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 4x30 = 120h (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x1h = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 60h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach 60x1,5 = 90h (3 ECTS)

Razem: 330h (co odpowiada 11 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 120h (4,8 ECTS)

Na II roku studiów (3 i 4 semestr) za ten przedmiot student otrzymuje

5 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 2x30 = 60h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60x0,5h = 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach 20x1,5 = 30h (1 ECTS)

Razem: 150h (co odpowiada 5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60h (2,4 ECTS)

Literatura:

1.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 1. Biznes w Rosji. REA. Warszawa 2009

2.N. Bondar, S. Chwatow Бизнес контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku. Część 2. Transakcje w handlu zagranicznym. REA. Warszawa 2010.

3.Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. коммерция. Внешнеторговая деятельность. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 304 с.

4.Моисеенко Е.А., Чернышев М.А., Анопченко Т. Ю. Коммуникация в бизнесе - Феникс, 2007. – 350 с.

5. Водина Н.С., Иванова А.Ю. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: Флинта, 2008.

6. M. Karolczuk, M. Michaluk, R. Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012, s. 10 - 60.

Uwagi:

- Student może mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze. Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia). Opuszczenie ponad 30% zajęć w semestrze skutkuje brakiem zaliczenia semestru.

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach. W/w decyzja uwarunkowana jest aktualną sytuacją epidemiczną.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, lub za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)