Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język SCS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2SCS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język SCS
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych w zakresie wybranej specjalności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem nauczania gramatyki języka scs jest wykształcenie u studentów podstaw do językoznawczych studiów slawistycznych (w aspekcie diachronicznym), jak również dostarczenie im niezbędnej podbudowy historycznej ich wiedzy o współczesnych językach słowiańskich.

Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują fonetykę, morfologię i elementy składni języka scs. Opis systemu językowego jest prowadzony w ujęciu konfrontatywnym – na tle systemów innych języków słowiańskich.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: przedmiot realizujący treści kształcenia ogólnego, obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): gramatyka opisowa języka rosyjskiego, podstawowe wiadomości z

gramatyki języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykłady, ćwiczenia, konsultacje;

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę oraz egzamin.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

udział w wykładach: 30 godz.

uczestnictwo w konsultacjach: 2 godz.

teoretyczne przygotowanie do zajęć: 16 godz.

praca samodzielna z tekstem: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie: 18+2=20 godz.

łącznie: 118 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. - 2 ECTS

- nakład pracy samodzielnej studenta: 56 godz. - 2 ECTS

Literatura:

Г.А.Хабургаев, Старославянский язык, Москва 1983;

К.А. Войлова,Старославянский язык, Москва 2003.

Т.А. Иванова, Старославянский язык, Санкт-Петербург 2005;

A.M. Камчатнов, Старославянский язык, Москва 2000

T. Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991;

Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2006;

T. Friedelówna, Cz. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 1997;

J. Strutyński, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2002;

L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

- umie opisać dzieje języka scs jako najstarszego języka literackiego Słowian KA6_WG11;

- potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii języka scs oraz formułować wypowiedzi w kwestiach historycznojęzykowych KA6_WG4, KA6_WG9;

- potrafi analizować teksty cerkiewnosłowiańskie jako wytwory kultury piśmienniczej Słowian południowych i wschodnich KA6_UW7;

- rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi grupami języków słowiańskich na poziomie gramatycznym KA6_UW1;

- umie ocenić znaczenie zabytków języka scs dla dziedzictwa kulturowego regionu i Europy KA6_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające (elementy wykładu prowadzonego z zastosowaniem prezentacji przygotowanych w programie Power Point, objaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe), problemowe (aktywizacja).

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach; poprawne wykonanie prac kontrolnych oraz analizy tekstu po zakończeniu cyklu zajęć.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zaliczenia materiału realizowanego na tych zajęciach.

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 10.

Końcowa forma weryfikacji efektów uczenia się: egzamin (analiza zjawisk fonetycznych i morfologicznych języka scs udokumentowanych w wybranych tekstach kanonu).

Forma prowadzenia wykładów - stacjonarna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kurianowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Kurianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem nauczania gramatyki języka scs jest wykształcenie u studentów podstaw do językoznawczych studiów slawistycznych (w aspekcie diachronicznym), jak również dostarczenie im niezbędnej podbudowy historycznej ich wiedzy o współczesnych językach słowiańskich.Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują fonetykę, morfologię i elementy składni języka scs. Opis systemu językowego jest prowadzony w ujęciu konfrontatywnym – na tle systemów innych języków słowiańskich.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: przedmiot realizujący treści kształcenia ogólnego, obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): gramatyka opisowa języka rosyjskiego, podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykłady, ćwiczenia, konsultacje;forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę oraz egzamin.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

udział w wykładach: 30 godz.

uczestnictwo w konsultacjach: 2 godz.

teoretyczne przygotowanie do zajęć: 16 godz.

praca samodzielna z tekstem: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie: 18+2=20 godz.łącznie: 118 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. - 2 ECTS

- nakład pracy samodzielnej studenta: 56 godz. - 2 ECTS

Literatura:

Г.А.Хабургаев, Старославянский язык, Москва 1983;

К.А. Войлова,Старославянский язык, Москва 2003.

Т.А. Иванова, Старославянский язык, Санкт-Петербург 2005;

A.M. Камчатнов, Старославянский язык, Москва 2000T.

Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991;

Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2006;

T. Friedelówna, Cz. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 1997;

J. Strutyński, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2002;

L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilia Citko
Prowadzący grup: Lilia Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem nauczania gramatyki języka scs jest wykształcenie u studentów podstaw do językoznawczych studiów slawistycznych (w aspekcie diachronicznym), jak również dostarczenie im niezbędnej podbudowy historycznej ich wiedzy o współczesnych językach słowiańskich.Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują fonetykę, morfologię i elementy składni języka scs. Opis systemu językowego jest prowadzony w ujęciu konfrontatywnym – na tle systemów innych języków słowiańskich.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: przedmiot realizujący treści kształcenia ogólnego, obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): gramatyka opisowa języka rosyjskiego, podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykłady, ćwiczenia, konsultacje;forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę oraz egzamin.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

udział w wykładach: 30 godz.

uczestnictwo w konsultacjach: 2 godz.

teoretyczne przygotowanie do zajęć: 16 godz.

praca samodzielna z tekstem: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie: 18+2=20 godz.łącznie: 118 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. - 2 ECTS

- nakład pracy samodzielnej studenta: 56 godz. - 2 ECTS

Literatura:

Г.А.Хабургаев, Старославянский язык, Москва 1983;

К.А. Войлова,Старославянский язык, Москва 2003.

Т.А. Иванова, Старославянский язык, Санкт-Петербург 2005;

A.M. Камчатнов, Старославянский язык, Москва 2000T.

Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991;

Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2006;

T. Friedelówna, Cz. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 1997;

J. Strutyński, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2002;

L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)