Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rosyjska terminologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2TER
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rosyjska terminologia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - fonetyka 340-RK1-1GOF
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - morfologia 340-RK1-1GOM
Podstawy leksykologii 340-RK1-1PLE
Podstawy teoretyczne języka biznesu - moduł specjalności 340-RK1-1PTJB
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 340-RK1-1PNR
Wstęp do językoznawstwa 340-RK1-1WDJ

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terminologią rosyjskiego języka biznesu. Omawiane są m.in. zagadnienia z zakresu finansów i bankowości, marketingu, gospodarki rynkowej. W trakcie zajęć student nabywa umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim na szeroko rozumiane „tematy biznesowe”, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną, posługuje się właściwą terminologią.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowej terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim. Studenci po zaliczeniu przedmiotu potrafią rozmawiać w języku rosyjskim na szeroko pojęte „tematy biznesowe”, czytają i rozumieją literaturę specjalistyczną, posługują się właściwą terminologią, mają możliwość dostrzec i wykorzystać odpowiednie terminy i związki terminologiczne.

Treści programowe:

- rodzaje terminów jako jednostek imiennych, zwłaszcza treści i formy terminów ekonomicznych;

- terminy, które nazywają podstawowe (ogólne i szczegółowe) pojęcia z obszarów gospodarki rynkowej;

- marketing, jego elementy i treści, funkcje i typy reklamy, działania promocyjne;

- pieniądze, funkcje i rodzaje pieniądza, obrót pieniężny;

- bank, funkcje banków, bankowości, inwestycji, rodzaje lokat;

- giełda, rodzaje giełdy, działalność giełdowa, działacze giełdowi;

- ubezpieczenia, ubezpieczyciel, rynek usług ubezpieczeniowych.

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, MK_14 (GRUPA ZAJĘĆ_14)

Punkty ECTS: 5

Dziedzina i dyscyplina nauki - Filologia rosyjska

Rok studiów/semestr - II rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr III i IV

Wymagania wstępne - Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1, Podstawy ekonomii

Liczba godzin dydaktycznych wraz z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne - praca z podręcznikiem, wykład, pogadanka, konsultacje, warsztaty grupowe

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60h (2,0 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 78h (2,6 ECTS)

- udział w konsultacjach: 13h (0,4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł – 5,0, w tym:

Punkty ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 2,4 (73h)

Punkty ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym - 0 (0h)

Literatura:

1. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.

2. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012.

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь, 5-е изд., перераб. и доп., Москва 2006.

4. Гринев С.В., Введение в терминоведение, Москва 1993.

5. Финансы. Толковый словарь, 2-е изд., Москва 2000. [Электронный ресурс], Адрес доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie biznesu (Sposoby weryfikacji: ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych na zadany temat; czytanie tekstu rosyjskiego zgodnie z zasadami gramatycznymi; ocena aktywności studenta w trakcie zajęć; zaliczenie ustne).

2. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (Sposoby weryfikacji: ocena wypowiedzi ustnej studenta na zadany temat, np. przygotowanie referatów; zaliczenie ustne).

3. Potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem leksyki ekonomicznej, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (Sposoby weryfikacji: ocena wypowiedzi ustnej studenta na zadany temat, np. przygotowanie referatów; zaliczenie ustne).

4. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu biznesu w języku rosyjskim (Sposoby weryfikacji: ocena pracy ze słownikiem, z tekstem, wypowiedzi na zadany temat, itp.)

KA6_WG1,KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KO2, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne gramatyczne czytanie, poprawne czytanie dialogów i tekstów, aktywność na zajęciach, praca w grupach), prace kontrolne pisemne w ciągu całego semestru, referaty, prezentacje; zaliczenie na ostatnich zajęciach w pierwszym i drugim semestrze na podstawie zebranych ocen i aktywności na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Drugą i trzecią nieobecność (w semestrze) należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć nie kwalifikuje studenta do uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią nieobecności spowodowane chorobą (usprawiedliwienie - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć nie później, niż tydzień po powrocie na uczelnię).

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i formę zajęć od studenta wymagana jest systematyczna praca w ciągu całego semestru. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe zebrane w ciągu całego semestru (z tego względu nie dopuszcza się popraw w ostatnich tygodniach semestru; minimalną pozytywną ocenę na zaliczeniu semestralnym (3,0) otrzymuje student, którego średnia ocen cząstkowych jest wyższa niż 2,7).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Michaluk, Michał Mordań
Prowadzący grup: Maryna Michaluk, Michał Mordań
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terminologią rosyjskiego języka biznesu. Omawiane są m.in. zagadnienia z zakresu finansów i bankowości, marketingu, gospodarki rynkowej. W trakcie zajęć student nabywa umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim na szeroko rozumiane „tematy biznesowe”, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną, posługuje się właściwą terminologią.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowej terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim. Studenci po zaliczeniu przedmiotu potrafią rozmawiać w języku rosyjskim na szeroko pojęte „tematy biznesowe”, czytają i rozumieją literaturę specjalistyczną, posługują się właściwą terminologią, mają możliwość dostrzec i wykorzystać odpowiednie terminy i związki terminologiczne.

Treści programowe:

- rodzaje terminów jako jednostek imiennych, zwłaszcza treści i formy terminów ekonomicznych;

- terminy, które nazywają podstawowe (ogólne i szczegółowe) pojęcia z obszarów gospodarki rynkowej:

- marketing, jego elementy i treści, funkcje i typy reklamy, działania promocyjne;

-pieniądze, funkcje i rodzaje pieniądza, obrót pieniężny;

-bank, funkcje banków, bankowości, inwestycji, rodzaje lokat;

- giełda, rodzaje giełdy, działalność giełdowa, działacze giełdowi;

-ubezpieczenia, ubezpieczyciel, rynek usług ubezpieczeniowych.

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, MK_14

Punkty ECTS: 5

Dziedzina i dyscyplina nauki - Filologia rosyjska

Rok studiów/semestr - II rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr III i IV

Wymagania wstępne - Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1, Podstawy ekonomii

Liczba godzin dydaktycznych wraz z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne - praca z podręcznikiem, wykład, pogadanka, konsultacje, warsztaty grupowe

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60h (2,7 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 37h (1,7 ECTS)

- udział w konsultacjach: 15h (0,6 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł – 5,0

Punkty ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 2,4

Punkty ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 5,0

Literatura:

1. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Syzmula, С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.

2. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012.

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь, 5-е изд., перераб. и доп., Москва 2006.

4. Гринев С.В., Введение в терминоведение, Москва 1993.

5. Финансы. Толковый словарь, 2-е изд., Москва 2000. [Электронный ресурс], Адрес доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Uwagi:

Ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne gramatyczne czytanie, poprawne czytanie dialogów i tekstów, aktywność na zajęciach, praca w grupach), prace kontrolne pisemne w ciągu całego semestru, referaty, prezentacje; zaliczenie na ostatnich zajęciach w pierwszym i drugim semestrze na podstawie zebranych ocen i aktywności na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Drugą i trzecią nieobecność (w semestrze) należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć nie kwalifikuje studenta do uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią nieobecności spowodowane chorobą (usprawiedliwienie - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć nie później, niż tydzień po powrocie na uczelnię).

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i formę zajęć od studenta wymagana jest systematyczna praca w ciągu całego semestru. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe zebrane w ciągu całego semestru (z tego względu nie dopuszcza się popraw w ostatnich tygodniach semestru; minimalną pozytywną ocenę na zaliczeniu semestralnym (3,0) otrzymuje student, którego średnia ocen cząstkowych jest wyższa niż 2,7).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mordań
Prowadzący grup: Michał Mordań
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - fonetyka 340-RK1-1GOF
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - morfologia 340-RK1-1GOM
Podstawy leksykologii 340-RK1-1PLE
Podstawy teoretyczne języka biznesu - moduł specjalności 340-RK1-1PTJB
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 340-RK1-1PNR
Wstęp do językoznawstwa 340-RK1-1WDJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terminologią rosyjskiego języka biznesu. Omawiane są m.in. zagadnienia z zakresu finansów i bankowości, marketingu, gospodarki rynkowej. W trakcie zajęć student nabywa umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim na szeroko rozumiane „tematy biznesowe”, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną, posługuje się właściwą terminologią.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowej terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim. Studenci po zaliczeniu przedmiotu potrafią rozmawiać w języku rosyjskim na szeroko pojęte „tematy biznesowe”, czytają i rozumieją literaturę specjalistyczną, posługują się właściwą terminologią, mają możliwość dostrzec i wykorzystać odpowiednie terminy i związki terminologiczne.

Treści programowe:

- rodzaje terminów jako jednostek imiennych, zwłaszcza treści i formy terminów ekonomicznych;

- terminy, które nazywają podstawowe (ogólne i szczegółowe) pojęcia z obszarów gospodarki rynkowej;

- marketing, jego elementy i treści, funkcje i typy reklamy, działania promocyjne;

- pieniądze, funkcje i rodzaje pieniądza, obrót pieniężny;

- bank, funkcje banków, bankowości, inwestycji, rodzaje lokat;

- giełda, rodzaje giełdy, działalność giełdowa, działacze giełdowi;

- ubezpieczenia, ubezpieczyciel, rynek usług ubezpieczeniowych.

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, MK_14 (GRUPA ZAJĘĆ_14)

Punkty ECTS: 5

Dziedzina i dyscyplina nauki - Filologia rosyjska

Rok studiów/semestr - II rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr III i IV

Wymagania wstępne - Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1, Podstawy ekonomii

Liczba godzin dydaktycznych wraz z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne - praca z podręcznikiem, wykład, pogadanka, konsultacje, warsztaty grupowe

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60h (2,7 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 37h (1,7 ECTS)

- udział w konsultacjach: 15h (0,6 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł – 5,0

Punkty ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 2,4

Punkty ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 5,0

Literatura:

1. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.

2. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012.

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь, 5-е изд., перераб. и доп., Москва 2006.

4. Гринев С.В., Введение в терминоведение, Москва 1993.

5. Финансы. Толковый словарь, 2-е изд., Москва 2000. [Электронный ресурс], Адрес доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Uwagi:

Ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne gramatyczne czytanie, poprawne czytanie dialogów i tekstów, aktywność na zajęciach, praca w grupach), prace kontrolne pisemne w ciągu całego semestru, referaty, prezentacje; zaliczenie na ostatnich zajęciach w pierwszym i drugim semestrze na podstawie zebranych ocen i aktywności na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Drugą i trzecią nieobecność (w semestrze) należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć nie kwalifikuje studenta do uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią nieobecności spowodowane chorobą (usprawiedliwienie - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć nie później, niż tydzień po powrocie na uczelnię).

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i formę zajęć od studenta wymagana jest systematyczna praca w ciągu całego semestru. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe zebrane w ciągu całego semestru (z tego względu nie dopuszcza się popraw w ostatnich tygodniach semestru; minimalną pozytywną ocenę na zaliczeniu semestralnym (3,0) otrzymuje student, którego średnia ocen cząstkowych jest wyższa niż 2,7).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)