Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-3SEL2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę na temat procesu historycznoliterackiego i poetyki dzieła literackiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, zdobycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zebrania niezbędnych danych, ich interpretowania i formułowania wniosków, teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad pracą dyplomową oraz napisania na tej podstawie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I stopień, semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z Historii literatury rosyjskiej, Analizy dzieła literackiego, Poetyki

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 30x2h= 60h (2 ETCS), przygotowanie do zajęć (np. czytanie literatury, analiza danych, poszukiwanie materiałów, kompletowanie bibliografii) - 120h (4 ETCS), uczestnictwo w konsultacjach - 60h (2 ETCS), pisanie wstępnej wersji rozdziałów pracy i poprawianie jej według wskazówek promotora - 360h (12 ETCS), przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 30 h (1 ECTS)

Razem: 630h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej i uwzględnia pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych .

Literatura uzupełniająca:

Uwzględnia metodykę pisania pracy

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych; K_W01; H1A_W01;

- zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu literaturoznawstwa i wiedzy obszarze kulturowym języka; K_W04; H1A_W02;

-zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich ; K_W10; H1A_W07;

W zakresie umiejętności:

-umie indywidualnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności analityczno-badawcze oraz samodzielnie podejmować działania: K_U05; H2A_U03;

- potrafi łączyć wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych w celu rozwiązywania skomplikowanych sytuacji; K_U06; H2A_U04;

- umie merytorycznie argumentować, wykorzystując własne sądy, poglądy i stanowiska innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań; K_U08; H2A_U06;

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się; K_K01; H1A_K01.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta, praca licencjacka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji, systematyczność w przygotowaniu materiału na seminarium. Student może mieć 1 nieobecność bez konieczności zaliczania. Pozostałe trzeba zaliczyć podczas konsultacji. Absencja na 5 kolejnych zajęciach uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, zdobycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zebrania niezbędnych danych, ich interpretowania i formułowania wniosków, teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad pracą dyplomową oraz napisania na tej podstawie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I stopień, semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z Historii literatury rosyjskiej, Analizy dzieła literackiego, Poetyki

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 30x2h= 60h (2 ETCS), przygotowanie do zajęć (np. czytanie literatury, analiza danych, poszukiwanie materiałów, kompletowanie bibliografii) - 120h (4 ETCS), uczestnictwo w konsultacjach - 60h (2 ETCS), pisanie wstępnej wersji rozdziałów pracy i poprawianie jej według wskazówek promotora - 360h (12 ETCS), przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 30 h (1 ECTS)

Razem: 630h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej i uwzględnia pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych .

Literatura uzupełniająca:

Uwzględnia metodykę pisania pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szymula
Prowadzący grup: Robert Szymula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, zdobycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zebrania niezbędnych danych, ich interpretowania i formułowania wniosków, teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad pracą dyplomową oraz napisania na tej podstawie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I stopień, semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z Historii literatury rosyjskiej, Analizy dzieła literackiego, Poetyki

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 30x2h= 60h (2 ETCS), przygotowanie do zajęć (np. czytanie literatury, analiza danych, poszukiwanie materiałów, kompletowanie bibliografii) - 120h (4 ETCS), uczestnictwo w konsultacjach - 60h (2 ETCS), pisanie wstępnej wersji rozdziałów pracy i poprawianie jej według wskazówek promotora - 360h (12 ETCS), przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 30 h (1 ECTS)

Razem: 630h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej i uwzględnia pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych .

Literatura uzupełniająca:

Uwzględnia metodykę pisania pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, zdobycia umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, zebrania niezbędnych danych, ich interpretowania i formułowania wniosków, teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad pracą dyplomową oraz napisania na tej podstawie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I stopień, semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z Historii literatury rosyjskiej, Analizy dzieła literackiego, Poetyki

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 30x2h= 60h (2 ETCS), przygotowanie do zajęć (np. czytanie literatury, analiza danych, poszukiwanie materiałów, kompletowanie bibliografii) - 120h (4 ETCS), uczestnictwo w konsultacjach - 60h (2 ETCS), pisanie wstępnej wersji rozdziałów pracy i poprawianie jej według wskazówek promotora - 360h (12 ETCS), przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 30 h (1 ECTS)

Razem: 630h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej i uwzględnia pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych .

Literatura uzupełniająca:

Uwzględnia metodykę pisania pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)