Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNF Kod Erasmus / ISCED: 09.021 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. francuski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty lektoratowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć student będzie rozwijał i doskonalił wszystkie sprawności językowe w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1 :


słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie i tworzenie tekstów mówionych i pisanych.


Zajęcia mają na celu także motywowanie studentów do systematyzowania zdobytej przez nich wiedzy i samodzielnej pracy w celu pogłąbiania umiejętności i kompetencji językowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego od poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

c) kształcenie kompetencji interkulturowej (informacje o realiach świata frankofońskiego i krajach francuskojęzycznych)

Student jest ponadto zachęcany do systematyzowania wiedzy i motywowany do samodzielnej pracy i rozwijania umiejętności językowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe MK_2

Przedmiot: Praktyczna Nauka Drugiego języka obcego - język francuski

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNF

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, 2 semestry

Wymagania wstępne: brak (grupa początkująca)

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach: 15h (0,5 ECTS)

Razem: 90h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75h (2,5 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 90h (3 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

- CD-ROM (dołączony do podręcznika)

LITERATURA DODATKOWA:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, stron internetowych typu Point du FLE i TV5 Monde.

W II semestrze r.2019-2020 - fiszki interaktywne na liveworksheets.com.

Efekty uczenia się:

Student aktywnie pracujący i zaliczający przedmiot:

- Jest w stanie przygotować typowe prace pisemne w języku francuskim (krótki list osobisty/e-mail, podstawowy opis) wykorzystując słownictwo związanej z osobistym, życiem rodzinnym i społecznym, spędzaniem wolnego czasu, nauką /pracą)

- Przestrzega elementarnych zasad gramatycznych i stylistycznych języka francuskiego, opanowanych w trakcie zajęć, w trakcie pracy samodzielnej i na podstawie innych źródeł. K7_WG1, K7_WG9

- umie przygotować i zaprezentować typowe wypowiedzi ustne w języku obcym z wykorzystaniem słownictwa i przestrzegając podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja, łaczenie - liaison, elizja oraz akcent wyrazowy i zdaniowy), gramatycznych (odmiana czasow. w cz. terażn i trybie rozkazującym), zgodność rzeczownika z rodzajnikiem i przymiotnikiem) ioraz stylistycznych języka francuskiego, opanowanych na zajęciach i w toku pracy własnej i na podstawie innych źródeł. K7_WG2, K7_UW5, K7_UW6

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku francuskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu opanowanie podstawowych zasad gramatycznych i efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_UK2

4.Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. K7_UK1, K7_UK2, K7_UO1

5. Potrafi posługiwać się językiem francuskim w stopniu, zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KA6_UK6

6. Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej. K7_KO3, K7_KO4, K7_WG11

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji: ćwiczenia, praca w grupie, dyskusja, praca projektowa, konsultacje, praca własna studenta.

Praktyczne ćwiczenia, które rozwijają i pozwalają zweryfikować wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1- A1.2:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji (zjawiska takie jak liaisons, élision);

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego jak i w elementarnych kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej (wiedza o krajach i realiach obszaru francuskojęzycznego)

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie studentów do samodzielnej pracy w celu pogłębiania i utrwalania wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe MK_2

Przedmiot: Praktyczna Nauka Drugiego języka obcego - język francuski

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNF

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, 2 semestry

Wymagania wstępne:brak wymagań wstępnych, nauka jęz. francuskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30h

Udział w konsultacjach: 30h

Razem: 120h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 90h (3 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 120h (4 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

- CD-ROM (dołączony do podręcznika)

LITERATURA DODATKOWA:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, stron internetowych typu Point du FLE i TV5 Monde.

Platforma liveworksheets.com - fiszki interaktywne

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze.

Próg zaliczenia: 55%.

Semestr II w r.ak. 2019-2020 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Prace i kolokwia wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 90%

Kolokwium online w czasie rzeczywstym: waga 100%

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze wg.skali:

DST od 55%, DST+ od 63%, DB od 71%, DB+od 79%, BDB od 87%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bartulewicz
Prowadzący grup: Beata Bartulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1- A1.2:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji (zjawiska takie jak liaisons, élision);

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego jak i w elementarnych kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej (wiedza o krajach i realiach obszaru francuskojęzycznego)

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie studentów do samodzielnej pracy w celu pogłębiania i utrwalania wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe MK_2

Przedmiot: Praktyczna Nauka Drugiego języka obcego - język francuski

Kod przedmiotu: 340-RP1-1PNF

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, 2 semestry

Wymagania wstępne:brak wymagań wstępnych, nauka jęz. francuskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30h

Udział w konsultacjach: 30h

Razem: 120h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 90h (3 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 120h (4 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

- CD-ROM (dołączony do podręcznika)

LITERATURA DODATKOWA:

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, stron internetowych typu Point du FLE i TV5 Monde.

Platforma liveworksheets.com - fiszki interaktywne

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze.

Próg zaliczenia: 55%.

Semestr II w r.ak. 2019-2020 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Prace i kolokwia wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 90%

Kolokwium online w czasie rzeczywstym: waga 100%

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze wg.skali:

DST od 55%, DST+ od 63%, DB od 71%, DB+od 79%, BDB od 87%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.