Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-2GOF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- fonetyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 2 rok sem.zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem studiowania gramatyki opisowej języka rosyjskiego jest czynna znajomość budowy gramatycznej tego języka, do której prowadzi

poznanie elementów językowych i ich funkcji oraz ich kombinacji w jednostkach złożonych. Studenci zapoznają się z terminologią

dotyczącą fonetyki i leksykologii, potrafią dokonać charakterystyki samogłosek i spółgłosek rosyjskich, odnaleźć i opisać procesy

fonetyczne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: studia dzienne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

rok studiów/semestr: I rok, 1 st, semestr I

wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki języka polskiego

liczba godzin: 30 godz. konwersatorium

bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w zajęciach: 15x2h = 30h

2. przygotowanie do zajęć: 15x0,5h = 7,5h

3. dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć: 15x2h = 30h

4. udział w konsultacjach: 15x2h = 30h

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 9x1,5= 13,5 h

razem: 88 h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Literatura:

1. А. Bielanin, M. Bobran, Современный русский язык. Фонетика, фонология, орфоэпия, лексика. Ćwiczenia z komentarzem, cz. 1,

Rzeszów 1997.

2. В. Н. Суздальцева, Практикум по современному русскому языку: Лексика. Фразеология. М. 2004.

3. M. Olechnowicz, O. Spirydowicz, Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, W-wa 1973.

4. M. Szymoniuk, A. Zych, Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii języka rosyjskiego (z ćwiczeniami), Katowice 2008.

5. Ф. К. Гужва, Современный русский литературный язык, ч. 1, Киев 1978.

6. Русская грамматика, т. 1, Москва 1980.

7. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza, J. Wawrzyńczyka, cz. 1, Warszawa 1986.

8. Л. Буланин, Фонетика современного русского языка, Москва 1970.

9. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1997.

10. Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, И. И. Щеболева, Современный русский язык, ч. 1, Ростов-на-Дону 1997.

11. Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, Москва 1976.

12. Л. В. Бондаренко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Основы общей фонетики, Москва-Санкт-Петербург 2004.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki, fonologii – KA6_WG1, KA6_UW7

2. Wyszukuje jednostki fonetyczne języka w wypowiedzi - KA6_UW1

3. Charakteryzuje głoski pod względem artykulacyjno-akustycznym - KA6_WG1, KA6_WG6

4. Wyszukuje i charakteryzuje procesy fonetyczne występujące w języku rosyjskim - KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Zaliczenie student

uzyskuje na podstawie ocen uzyskanych w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.