Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RS1-2LAB
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska (zaawansowana) 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kształtowanie nawyków prawidłowej wymowy i intonacji; opanowanie akcentuacji; kształtowanie umiejętności prawidłowego fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie czytania i mówienia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Praca z tekstami wybranych piosenek (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia).

2. Wybrane teksty satyryczne, teksty bajek, opowiadań, dialogów sytuacyjnych oraz publikacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, społecznych, politycznych WNP oraz życia codziennego (nagrania audio, wideo) - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie, wymowę fonetyczną oraz wiedzę ogólną studentów z zakresu praktycznej fonetyki j.rosyjskiego.

3. Praca z wybranymi filmami (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, umiejętność streszczania i komentowania obejrzanych scen, poszerzające wiedzę studentów na temat realiów WNP).

4. Ćwiczenia w poprawnym formułowaniu konstrukcji grzecznościowych.

5. Ćwiczenia fonetyczne utrwalające wiedzę na temat konstrukcji intonacyjnych języka rosyjskiego i ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-RP1-2LAB

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok, I stopień, semestr 1.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h, ćwiczenia (laboratorium)

Założenia i cele przedmiotu: kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami z praktycznej nauki języka

Metody dydaktyczne: tradycyjne i eksperymentalne (metoda naturalna, ortoepiczno-tłumaczeniowa, autolingwalna, metoda projektów)

Punkty ECTS: 2 pkt

Wymagane zaliczenie z przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego – laboratorium, cz. 1

Bilans nakładu pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach: 15x2h= 30h (1ECTS), przygotowanie do ćwiczeń: 7x3h= 21h (0,7 ECTS)

udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5x1h= 5h (0,2 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 4h (0,1 ECTS)

Razem: 60h (co odpowiada 2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe :

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 1

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h (1,2 t ECTS)

Literatura:

Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

Kasety audio, zawierające nagrania tekstów literackich, dialogów sytuacyjnych, piosenek i ćwiczeń fonetycznych.

Kasety wideo, zawierające nagrania programów telewizyjnych (wiadomości, teleturnieje, programy satyryczne itp.).

Płyty DVD, zawierające filmy odnoszące się do współczesnych realiów WNP.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu fonetyki i fonologii języka rosyjskiego (KA6_WG1, KA6_WG4 , KA6_UK1,

KA6_KK2);

2. Potrafi użytkować zdobytą wiedzę z zakresu fonetyki i leksyki języka rosyjskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

(KA6_WG4, KA6_WG6, KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_KK2);

3. Potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem zasad fonetycznych języka rosyjskiego (KA6_WG4 ,

KA6_WG9, KA6_UW1, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KK2);

4. Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KK1, KA6_KO4 );

5. Potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym, poznawać realia krajów WNP, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (KA6_WG9,

KA6_WK1, KA6_UK4 , KA6_KO4, KA6_KO5);

6. Potrafi analizować kompleksową naturę języka rosyjskiego i jego złożoność poprzez analizę fonetyczną, językową tekstów rosyjskich

(KA6_WG1 KA6_WG4, KA6_WG6, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (obecność na zajęciach, systematyczność w przygotowaniu zadań ustnych i pisemnych, poprawne stosowanie norm ortoepii i fonetyki w odtwarzaniu tekstu cudzego i wypowiedziach własnych ), a także zaliczenie ustne na ostatnich zajęciach, sprawdzające praktyczne użycie norm ortoepii i fonetyki rosyjskiej w tekście literackim.

Dopuszczalne jest opuszczenie 1 zajęć. Pozostałe nieobecności (materiał z każdych kolejnych zajęć) trzeba zaliczyć podczas konsultacji. Absencja na 5 kolejnych zajęciach uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rygorowicz-Kuźma
Prowadzący grup: Anna Rygorowicz-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- praca z tekstami wybranych piosenek (m. in. Подмосковные вечера, Утренняя гимнастика, Ночь тиха, ночь свята i in.); ćwiczenia

sprawdzające rozumienie ze słuchu, poszerzające zakres leksykalny oraz wprowadzające elementy tłumaczenia.

- praca z wybranymi tekstami dialogów, bajek, opowiadań, teksty satyryczne, fragmenty audycji radiowych itp. dotyczące kultury rosyjskiej a także

współczesnych wydarzeń w krajach WNP i na świecie (m.in. Чебурашка, Колобок, Новые русские, Русская баня, Кто такой „тамада”,

Путешествие по России, Советы иностранцам i in. ); ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie, wymowę fonetyczną oraz wiedzę ogólną studentów.

- praca z wybranymi filmami fabularnymi i dokumentalnymi (nagrania DVD: np. Осенний марафон, Елки, Взгляд тамады i in.); ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, poszerzające zakres leksykalny studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

Misiąg D., Знаете ли Вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

Pomoce dydaktyczne:

- pliki audio, zawierające nagrania tekstów literackich, dialogów sytuacyjnych, piosenek i ćwiczeń fonetycznych.

- pliki wideo, zawierające nagrania programów telewizyjnych (np. teleturnieje, programy satyryczne itp.) oraz filmów dokumentalnych i fabularnych odnoszących się do współczesnych realiów WNP.

Uwagi:

Zaliczenie w ocenie (w semestrze zimowym) na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, zaliczania ćwiczeń (poprawne czytanie, opowiadanie, zadania pisemne oraz streszczanie ustne i pisemne, umiejętność wypowiadania się na określony temat, poprawne fonetycznie wypowiedzi, recytacje i śpiewanie piosenek).

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Baczewska-Murdzek
Prowadzący grup: Agnieszka Baczewska-Murdzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Praca z tekstami wybranych piosenek (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia).

2. Wybrane teksty satyryczne, teksty bajek, opowiadań, dialogów sytuacyjnych oraz publikacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, społecznych, politycznych WNP oraz życia codziennego (nagrania audio, wideo) - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie, wymowę fonetyczną oraz wiedzę ogólną studentów z zakresu praktycznej fonetyki j.rosyjskiego.

3. Praca z wybranymi filmami (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, umiejętność streszczania i komentowania obejrzanych scen, poszerzające wiedzę studentów na temat realiów WNP).

4. Ćwiczenia w poprawnym formułowaniu konstrukcji grzecznościowych.

5. Ćwiczenia fonetyczne utrwalające wiedzę na temat konstrukcji intonacyjnych języka rosyjskiego i ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach.

Pełny opis:

1.Zajęcia diagnostyczne – powtórzenie najważniejszych zasad dotyczących wymowy rosyjskich głosek, test diagnostyczny (sprawdzający umiejętności studentów w zakresie artykulacji dźwięków języka rosyjskiego).

2. Praca z testem satyrycznym - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz wprowadzające elementy tłumaczenia.

3. Powtórzenie zasad dotyczących artykulacji i doskonalenie sprawności studentów w zakresie wymowy miękkich spółgłosek na końcu wyrazu w wypowiedzi ustnej studenta (budowanie wypowiedzi skierowanej do studentów I roku FR, wyjaśniającej im specyfikę pracy studenta filologii obcej).

4. Miękki i twardy znak i rozdzielający - ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności różnicowania w wypowiedzi cudzej i własnej artykulacji samogłosek jotowanych po spółgłoskach twardych, po twardym i miękkim znaku rozdzielającym oraz po и-. Tworzenie łańcucha wyrazów z trudnościami fonetycznymi.

5. Wymowa spółgłosek podwójnych – teoria na temat zagadnienia oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność ich artykulacji. Praca z tekstem piosenki – (ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i zapamiętywania).

6. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie spółgłosek. Asymilacja i bark asymilacji pod względem dźwięczności przyimków с, от, к i prefiksów c-, от-. Praca z tekstem rosyjskiej bajki (doskonalenie umiejętności opowiadania) .

7. Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia. Praca z tekstem rosyjskiej piosenki autorskie wskazanej przez prowadzącego.

8. Powtórzenie zasad dotyczących redukcji w rosyjskim języku literackim i mowie potoczne, a także doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego (odsłuchiwanie fragmentów rosyjskich programów telewizyjnych emitowanych w paśmie porannym oraz ich omawianie).

9. Specyfika wymowy żeńskich i męskich imion rosyjskich i patronimików. Spisywanie ze słuchu fragmentów tekstów satyrycznych.

10. Intonacja zdania oznajmującego ИК-1. Praca z tekstem satyrycznym – wyszukiwanie i powtarzanie poszczególnych fraz wypowiedzianych z zastosowaniem intonacji zdania oznajmującego. Czytanie krótkich tekstów z zastosowaniem ИК-1.

11. Intonacja zdania pytającego - ćwiczenia pozwalające doskonalić sprawność rozróżniania zdań, w których zastosowano ИK-2 i ИK-3, w wypowiedzeniach cudzych i wypowiedziach własnych studenta.

12. Bajka szukaja gdzie IK- 3 a ty kto, uczą się na pamięc

13. Praca z filmem pełnometrażowym –doskonalenie umiejętności streszczenie i omówienia określonych scen i innych elementów filmu

14. Doskonalenie artykulacji poszczególnych form gramatycznych (końcówki dopełniacza l.poj. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego oraz formy osobowe i bezokoliczniki z końcówkami -тся- ться czasowników). Redagowanie opowiadań z wykorzystaniem podanych wyrazów.

15.Teoria i ćwiczenia praktyczne dotyczące techniki opowiadania (pauza i akcent logiczny). Praca z tekstem wybranej baśni Kryłowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

Misiąg D., Знаете ли Вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

Pomoce dydaktyczne:

- pliki audio, zawierające nagrania tekstów literackich, dialogów sytuacyjnych, piosenek i ćwiczeń fonetycznych.

- pliki wideo, zawierające nagrania programów telewizyjnych (np. teleturnieje, programy satyryczne itp.) oraz filmów dokumentalnych i fabularnych odnoszących się do współczesnych realiów WNP.

Uwagi:

Zaliczenie w ocenie (w semestrze zimowym) na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, zaliczania ćwiczeń (poprawne czytanie, opowiadanie, zadania pisemne oraz streszczanie ustne i pisemne, umiejętność wypowiadania się na określony temat, poprawne fonetycznie wypowiedzi, recytacje i śpiewanie piosenek).

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Praca z tekstami wybranych piosenek (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia).

2. Wybrane teksty satyryczne, teksty bajek, opowiadań, dialogów sytuacyjnych oraz publikacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, społecznych, politycznych WNP oraz życia codziennego (nagrania audio, wideo) - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie, wymowę fonetyczną oraz wiedzę ogólną studentów z zakresu praktycznej fonetyki j.rosyjskiego.

3. Praca z wybranymi filmami (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, umiejętność streszczania i komentowania obejrzanych scen, poszerzające wiedzę studentów na temat realiów WNP).

4. Ćwiczenia w poprawnym formułowaniu konstrukcji grzecznościowych.

5. Ćwiczenia fonetyczne utrwalające wiedzę na temat konstrukcji intonacyjnych języka rosyjskiego i ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach.

Pełny opis:

1.Zajęcia diagnostyczne – powtórzenie najważniejszych zasad dotyczących wymowy rosyjskich głosek, test diagnostyczny (sprawdzający umiejętności studentów w zakresie artykulacji dźwięków języka rosyjskiego).

2. Praca z testem satyrycznym - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz wprowadzające elementy tłumaczenia.

3. Powtórzenie zasad dotyczących artykulacji i doskonalenie sprawności studentów w zakresie wymowy miękkich spółgłosek na końcu wyrazu w wypowiedzi ustnej studenta (budowanie wypowiedzi skierowanej do studentów I roku FR, wyjaśniającej im specyfikę pracy studenta filologii obcej).

4. Miękki i twardy znak i rozdzielający - ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności różnicowania w wypowiedzi cudzej i własnej artykulacji samogłosek jotowanych po spółgłoskach twardych, po twardym i miękkim znaku rozdzielającym oraz po и-. Tworzenie łańcucha wyrazów z trudnościami fonetycznymi.

5. Wymowa spółgłosek podwójnych – teoria na temat zagadnienia oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność ich artykulacji. Praca z tekstem piosenki – (ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i zapamiętywania).

6. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie spółgłosek. Asymilacja i bark asymilacji pod względem dźwięczności przyimków с, от, к i prefiksów c-, от-. Praca z tekstem rosyjskiej bajki (doskonalenie umiejętności opowiadania) .

7. Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia. Praca z tekstem rosyjskiej piosenki autorskie wskazanej przez prowadzącego.

8. Powtórzenie zasad dotyczących redukcji w rosyjskim języku literackim i mowie potoczne, a także doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego (odsłuchiwanie fragmentów rosyjskich programów telewizyjnych emitowanych w paśmie porannym oraz ich omawianie).

9. Specyfika wymowy żeńskich i męskich imion rosyjskich i patronimików. Spisywanie ze słuchu fragmentów tekstów satyrycznych.

10. Intonacja zdania oznajmującego ИК-1. Praca z tekstem satyrycznym – wyszukiwanie i powtarzanie poszczególnych fraz wypowiedzianych z zastosowaniem intonacji zdania oznajmującego. Czytanie krótkich tekstów z zastosowaniem ИК-1.

11. Intonacja zdania pytającego - ćwiczenia pozwalające doskonalić sprawność rozróżniania zdań, w których zastosowano ИK-2 i ИK-3, w wypowiedzeniach cudzych i wypowiedziach własnych studenta.

12. Bajka szukaja gdzie IK- 3 a ty kto, uczą się na pamięc

13. Praca z filmem pełnometrażowym –doskonalenie umiejętności streszczenie i omówienia określonych scen i innych elementów filmu

14. Doskonalenie artykulacji poszczególnych form gramatycznych (końcówki dopełniacza l.poj. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego oraz formy osobowe i bezokoliczniki z końcówkami -тся- ться czasowników). Redagowanie opowiadań z wykorzystaniem podanych wyrazów.

15.Teoria i ćwiczenia praktyczne dotyczące techniki opowiadania (pauza i akcent logiczny). Praca z tekstem wybranej baśni Kryłowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

Misiąg D., Знаете ли Вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

Pomoce dydaktyczne:

- pliki audio, zawierające nagrania tekstów literackich, dialogów sytuacyjnych, piosenek i ćwiczeń fonetycznych.

- pliki wideo, zawierające nagrania programów telewizyjnych (np. teleturnieje, programy satyryczne itp.) oraz filmów dokumentalnych i fabularnych odnoszących się do współczesnych realiów WNP.

Uwagi:

Zaliczenie w ocenie (w semestrze zimowym) na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, zaliczania ćwiczeń (poprawne czytanie, opowiadanie, zadania pisemne oraz streszczanie ustne i pisemne, umiejętność wypowiadania się na określony temat, poprawne fonetycznie wypowiedzi, recytacje i śpiewanie piosenek).

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Praca z tekstami wybranych piosenek (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia).

2. Wybrane teksty satyryczne, teksty bajek, opowiadań, dialogów sytuacyjnych oraz publikacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, społecznych, politycznych WNP oraz życia codziennego (nagrania audio, wideo) - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie, wymowę fonetyczną oraz wiedzę ogólną studentów z zakresu praktycznej fonetyki j.rosyjskiego.

3. Praca z wybranymi filmami (ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, umiejętność streszczania i komentowania obejrzanych scen, poszerzające wiedzę studentów na temat realiów WNP).

4. Ćwiczenia w poprawnym formułowaniu konstrukcji grzecznościowych.

5. Ćwiczenia fonetyczne utrwalające wiedzę na temat konstrukcji intonacyjnych języka rosyjskiego i ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach.

Pełny opis:

1.Zajęcia diagnostyczne – powtórzenie najważniejszych zasad dotyczących wymowy rosyjskich głosek, test diagnostyczny (sprawdzający umiejętności studentów w zakresie artykulacji dźwięków języka rosyjskiego).

2. Praca z testem satyrycznym - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz wprowadzające elementy tłumaczenia.

3. Powtórzenie zasad dotyczących artykulacji i doskonalenie sprawności studentów w zakresie wymowy miękkich spółgłosek na końcu wyrazu w wypowiedzi ustnej studenta (budowanie wypowiedzi skierowanej do studentów I roku FR, wyjaśniającej im specyfikę pracy studenta filologii obcej).

4. Miękki i twardy znak i rozdzielający - ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności różnicowania w wypowiedzi cudzej i własnej artykulacji samogłosek jotowanych po spółgłoskach twardych, po twardym i miękkim znaku rozdzielającym oraz po и-. Tworzenie łańcucha wyrazów z trudnościami fonetycznymi.

5. Wymowa spółgłosek podwójnych – teoria na temat zagadnienia oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność ich artykulacji. Praca z tekstem piosenki – (ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i zapamiętywania).

6. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie spółgłosek. Asymilacja i bark asymilacji pod względem dźwięczności przyimków с, от, к i prefiksów c-, от-. Praca z tekstem rosyjskiej bajki (doskonalenie umiejętności opowiadania) .

7. Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu, zapamiętywanie oraz wprowadzające elementy tłumaczenia. Praca z tekstem rosyjskiej piosenki autorskie wskazanej przez prowadzącego.

8. Powtórzenie zasad dotyczących redukcji w rosyjskim języku literackim i mowie potoczne, a także doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego (odsłuchiwanie fragmentów rosyjskich programów telewizyjnych emitowanych w paśmie porannym oraz ich omawianie).

9. Specyfika wymowy żeńskich i męskich imion rosyjskich i patronimików. Spisywanie ze słuchu fragmentów tekstów satyrycznych.

10. Intonacja zdania oznajmującego ИК-1. Praca z tekstem satyrycznym – wyszukiwanie i powtarzanie poszczególnych fraz wypowiedzianych z zastosowaniem intonacji zdania oznajmującego. Czytanie krótkich tekstów z zastosowaniem ИК-1.

11. Intonacja zdania pytającego - ćwiczenia pozwalające doskonalić sprawność rozróżniania zdań, w których zastosowano ИK-2 i ИK-3, w wypowiedzeniach cudzych i wypowiedziach własnych studenta.

12. Bajka szukaja gdzie IK- 3 a ty kto, uczą się na pamięc

13. Praca z filmem pełnometrażowym –doskonalenie umiejętności streszczenie i omówienia określonych scen i innych elementów filmu

14. Doskonalenie artykulacji poszczególnych form gramatycznych (końcówki dopełniacza l.poj. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego oraz formy osobowe i bezokoliczniki z końcówkami -тся- ться czasowników). Redagowanie opowiadań z wykorzystaniem podanych wyrazów.

15.Teoria i ćwiczenia praktyczne dotyczące techniki opowiadania (pauza i akcent logiczny). Praca z tekstem wybranej baśni Kryłowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

Misiąg D., Знаете ли Вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

Pomoce dydaktyczne:

- pliki audio, zawierające nagrania tekstów literackich, dialogów sytuacyjnych, piosenek i ćwiczeń fonetycznych.

- pliki wideo, zawierające nagrania programów telewizyjnych (np. teleturnieje, programy satyryczne itp.) oraz filmów dokumentalnych i fabularnych odnoszących się do współczesnych realiów WNP.

Uwagi:

Zaliczenie w ocenie (w semestrze zimowym) na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, zaliczania ćwiczeń (poprawne czytanie, opowiadanie, zadania pisemne oraz streszczanie ustne i pisemne, umiejętność wypowiadania się na określony temat, poprawne fonetycznie wypowiedzi, recytacje i śpiewanie piosenek).

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)