Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie przysięgłe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2TLP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie przysięgłe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym, bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Treści programowe:

1. Omówienie i analiza podstawowych aktów prawnych regulujących czynności tłumacza przysięgłego: Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz inne rozporządzenia dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego.

2. Zasady etyki zawodowej – (status osoby zaufania publicznego, uzasadniona odmowa tłumaczenia, niemożność wykonania tłumaczenia, prawo dostępu do materiałów pomocniczych i konsultacji z rodowitym znawcą języka, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego).

3. Egzamin na tłumacza, narzędzia pracy, prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu podstawowych dokumentów użytkowych z języka rosyjskiego i na język rosyjski: Akt urodzenia (odpis skrócony i zupełny), Akt zawarcia małżeństwa, Akt zgonu oraz inne dokumenty stanu cywilnego, Świadectwo ukończenia szkoły, Dyplom wykształcenia wyższego, Karta daktyloskopijna, Wyrok sądowy i inne.

4. Repertorium tłumacza przysięgłego. Elementy pozatranslatorskie w tłumaczeniu przysięgłym, obligatoryjne i fakultatywne: uwagi i komentarze tłumacza, formuła poświadczająca i inne.

5. Analiza porównawcza struktury i zawartości treściowej dokumentów tożsamych polskich i rosyjskich. Specyfika tłumaczenia dokumentów dawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego- ogłoszenie tekstu jednolitego z dn. 01.02.2021

- Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Rozp. MS z dnia 8.10.2019 r.

- Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych I Specjalistycznych Tepis, Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego

- Kierzkowska, Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.

- A. D. Kubacki, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa 2012.

- Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy, Warszawa 2018.

-Testy egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, pod. red. Z. Rybińskiej, wersja rosyjska opr. E. Szendzielorz, Warszawa 2011.

- Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

- Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

- Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

- Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

- Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

- Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego i inne akty prawne w tym zakresie.

Literatura uzupełniająca:

- Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

- Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2007.

- Kierzkowska D., Tłumaczenia prawnicze, Warszawa 2002.

- N'Diaye I., G. Ojcewicz (red.) Z teorii i praktyki tłumaczenia prawniczego, Olsztyn 2013.

- Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), Siedlce 2004.

- Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва 2005.

Efekty uczenia się:

student:

- zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych i w zakresie translatoryki na poziomie rozszerzonym w języku specjalności i w języku polskim, ma pogłębioną wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnego (KA7_WG1),

- ma pogłębioną wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, potrafi ją wykorzystać w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczenia (KA7_WG2, KA7_UW1),

- posiada wiedzę z zakresu złożonych pojęć translatorycznych oraz metod i strategii tłumaczenia (KA7_WG6),

- zna zasady prawnej i organizacyjnej strony pracy w zawodzie tłumacza pisemnego i ustnego, potrafi je uwzględnić w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczenia (KA7_WK2, KA7_UW5),

- potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologię informacyjną w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczenia (KA7_UO1),

- posiada umiejętność pracy w zespole tłumaczeniowym w trybie zadaniowym (KA7_UO1),

- potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń (pozyskuje i utrzymuje klienta dzięki gwarancji wysokiej jakości usług) (KA7_KO1),

-dąży do poszerzania wiedzy dotyczącej zawodu tłumacza i sporządzania tłumaczeń zgodnie z zasadami etyki zawodowej (KA7_KR1),

- ma świadomość etyki zawodu tłumacza (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, kolokwium ze znajomości aktów prawnych dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego oraz praktycznego tłumaczenia tekstów, zaliczenie ćwiczeń – samodzielne opracowanie tłumaczenia wybranych tekstów prawnych/firmowych z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Treści programowe:

1. Omówienie i analiza podstawowych aktów prawnych regulujących czynności tłumacza przysięgłego: Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz inne rozporządzenia dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego.

2. Zasady etyki zawodowej – (status osoby zaufania publicznego, uzasadniona odmowa tłumaczenia, niemożność wykonania tłumaczenia, prawo dostępu do materiałów pomocniczych i konsultacji z rodowitym znawcą języka, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego).

3. Egzamin na tłumacza, narzędzia pracy, prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu podstawowych dokumentów użytkowych z języka rosyjskiego i na język rosyjski: Akt urodzenia (odpis skrócony i zupełny), Akt zawarcia małżeństwa, Akt zgonu oraz inne dokumenty stanu cywilnego, Świadectwo ukończenia szkoły, Dyplom wykształcenia wyższego, Karta daktyloskopijna, Wyrok sądowy i inne.

4. Repertorium tłumacza przysięgłego. Elementy pozatranslatorskie w tłumaczeniu przysięgłym, obligatoryjne i fakultatywne: uwagi i komentarze tłumacza, formuła poświadczająca i inne.

5. Analiza porównawcza struktury i zawartości treściowej dokumentów tożsamych polskich i rosyjskich. Specyfika tłumaczenia dokumentów dawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Kierzkowska, Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.

- Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy, Warszawa 2018.

-Testy egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, pod. red. Z. Rybińskiej, wersja rosyjska opr. E. Szendzielorz, Warszawa 2011.

- Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

Kierzkowska D, Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.

- Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

- Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

- Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

- Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

- Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego i inne akty prawne w tym zakresie.

Literatura uzupełniająca:

- Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

- Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2007.

- Kierzkowska D., Tłumaczenia prawnicze, Warszawa 2002.

- N'Diaye I., G. Ojcewicz (red.) Z teorii i praktyki tłumaczenia prawniczego, Olsztyn 2013.

- Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), Siedlce 2004.

- Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego oraz nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, a tym samym przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zajęcia pozwalają zorientować studentów w kwestiach formalnych i merytorycznych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Zajęcia przybliżają studentom wymagania stawiane kandydatom na tłumacza przysięgłego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Treści programowe:

1. Omówienie i analiza podstawowych aktów prawnych regulujących czynności tłumacza przysięgłego: Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz inne rozporządzenia dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego.

2. Zasady etyki zawodowej – (status osoby zaufania publicznego, uzasadniona odmowa tłumaczenia, niemożność wykonania tłumaczenia, prawo dostępu do materiałów pomocniczych i konsultacji z rodowitym znawcą języka, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego).

3. Egzamin na tłumacza, narzędzia pracy, prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu podstawowych dokumentów użytkowych z języka rosyjskiego i na język rosyjski: Akt urodzenia (odpis skrócony i zupełny), Akt zawarcia małżeństwa, Akt zgonu oraz inne dokumenty stanu cywilnego, Świadectwo ukończenia szkoły, Dyplom wykształcenia wyższego, Karta daktyloskopijna, Wyrok sądowy i inne.

4. Repertorium tłumacza przysięgłego. Elementy pozatranslatorskie w tłumaczeniu przysięgłym, obligatoryjne i fakultatywne: uwagi i komentarze tłumacza, formuła poświadczająca i inne.

5. Analiza porównawcza struktury i zawartości treściowej dokumentów tożsamych polskich i rosyjskich. Specyfika tłumaczenia dokumentów dawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Kierzkowska, Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.

- Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy, Warszawa 2018.

-Testy egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, pod. red. Z. Rybińskiej, wersja rosyjska opr. E. Szendzielorz, Warszawa 2011.

- Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

Kierzkowska D, Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.

- Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

- Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

- Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

- Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

- Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego i inne akty prawne w tym zakresie.

Literatura uzupełniająca:

- Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

- Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2007.

- Kierzkowska D., Tłumaczenia prawnicze, Warszawa 2002.

- N'Diaye I., G. Ojcewicz (red.) Z teorii i praktyki tłumaczenia prawniczego, Olsztyn 2013.

- Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), Siedlce 2004.

- Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)