Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-SPL-1EPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury języka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot językoznawczy, prowadzony w formie wykładu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne językoznawstwa normatywnego, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące poszczególnych podsystemów języka oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi ze współczesnym językiem polskim.

Pełny opis:

Profil studiów:

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: językoznawstwo; dziedzina nauk społecznych, dyscypliny naukowe: pedagogika, psychologia; dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Rok studiów/semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 12 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładach (12 godz.) – 1 ECTS

ŁĄCZNIE: 12 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (12 godz.; 1 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (12 godz.; 1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

6. „Poradnik Językowy” – wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna w pogłębionym stopniu budowę i zasady funkcjonowania języka, jego płaszczyzn i jednostek na nich występujących oraz społecznych uwarunkowań języka – w zakresie pozwalającym na zrozumienie jego funkcjonowania;

- wykorzystuje w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki;

- komunikuje się na tematy związane z terapią logopedyczną z innymi logopedami, z pedagogami, psychologami, lekarzami, a także z osobami z problemami logopedycznymi i ich rodzicami czy opiekunami; porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, używając dostosowanego do odbiorcy języka (specjalistycznego lub potocznego), a także różnych kanałów i technik komunikacyjnych; formułuje opinie dotyczące różnych aspektów pracy logopedy, w tym opinie dotyczące pacjentów;

- krytycznie ocenia różnego rodzaju komunikaty, np. opinii rodziców, pedagogów, psychologów, informacji uzyskiwanych od osób, z którymi prowadzi terapię itd.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Kryteria oceny: obecności, aktywności na zajęciach.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)