Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-SPL-1FIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka polskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez słuchacza wiedzy na temat płaszczyzny fonetycznej i fonologicznej języka polskiego, zależności zachodzących między elementami tych płaszczyzn, istotnych zjawisk na nich zachodzących, a także zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu fonetycznego i fonologicznego języka - w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu logopedy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu fonetycznego

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk humanistycznych;

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Rok studiów: I rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 38

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących oraz ćwiczeń praktycznych.

PUNKTY ECTS:

5 pkt

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 38 godz.

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 20 godz.

Wykonywanie domowych ćwiczeń językowych –25 godz.

Przygotowanie referatu – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

ŁĄCZNIE – 125 godz.

Literatura:

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

2. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000: PWN.

3. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) charakteryzuje się znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie fonetyki i fonologii języka polskiego;

2) zna założenia różnych sposobów opisu zjawisk fonetycznych i fonologicznych w języku polskim;

3) rozumie potrzebę znajomości fonetyki i fonologii w pracy logopedy.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią językoznawczą z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego;

2) umie zapisać pismem fonetycznym komunikat językowy, oddając jego specyfikę na poziomie fonicznym;

3) umie zanalizować spotkane w tekście zjawiska fonetyczne i ocenić je od strony normatywnej;

4) umie odszukać potrzebne informacje z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) wykazuje wrażliwość na estetyczny aspekt komunikatu mówionego;

2) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Realizowane efekty uczenia się: WG01,WG08, WG13,UW06

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wykonywanych w domu ćwiczeń, wynik egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Andrejewicz, Joanna Kuć
Prowadzący grup: Urszula Andrejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu fonetycznego

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk humanistycznych;

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Rok studiów: I rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 38 godz. ćwiczeń

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących oraz ćwiczeń praktycznych.

PUNKTY ECTS:

5 pkt

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 38 godz.

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 20 godz.

Wykonywanie domowych ćwiczeń językowych –25 godz.

Przygotowanie referatu – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

ŁĄCZNIE – 125 godz.

Literatura:

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

2. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000: PWN.

3. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu fonetycznego

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk humanistycznych;

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Rok studiów: I rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 38 godz. ćwiczeń

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących oraz ćwiczeń praktycznych.

PUNKTY ECTS:

5 pkt

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 38 godz.

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 20 godz.

Wykonywanie domowych ćwiczeń językowych –25 godz.

Przygotowanie referatu – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

ŁĄCZNIE – 125 godz.

Literatura:

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

2. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000: PWN.

3. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu fonetycznego

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk humanistycznych;

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Rok studiów: I rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 38 godz. ćwiczeń

METODY DYDAKTYCZNE:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących oraz ćwiczeń praktycznych.

PUNKTY ECTS:

5 pkt

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 38 godz.

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 20 godz.

Wykonywanie domowych ćwiczeń językowych –25 godz.

Przygotowanie referatu – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

ŁĄCZNIE – 125 godz.

Literatura:

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

2. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000: PWN.

3. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)