Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka i terapia w dysleksji z elementami glottodydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-SPL-2PTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i terapia w dysleksji z elementami glottodydaktyki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przygotowuje do pracy z uczniem dyslektycznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciami dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz przybliżenie podstaw teoretycznych, neurofizjologicznych; symptomów, diagnozowania problemu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Przedmiot przygotowuje do pracy z uczniem dyslektycznym; zaznajamia z wybranymi metodami i środkami dydaktycznymi, pomocnymi w terapii.

Pełny opis:

Profil studiów:

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: językoznawstwo; dziedzina nauk społecznych, dyscypliny naukowe: pedagogika, psychologia; dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (18 godz.) – 1 ECTS

ŁĄCZNIE: 18 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (18 godz.; 2 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (18 godz.; 2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Markowski Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.

2. Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki pod red. G. Jastrzębowskiej i T. Gałkowskiego, Opole 2003.

3. Jędrzejowska E., Jurek A., Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki pod red. G. Jastrzębowskiej i T. Gałkowskiego, Opole 2003.

4. Reid G., Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka, Gdańsk 2008.

5. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami, Gdańsk 2002.

6. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia wczytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996.

7. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Grabowska A., Rymarczyk K., (red.), Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa 2004.

2. Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Lublin 2002.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie specyfikę trudności w nauce czytania i pisania, a także metody pracy z uczniami mającymi problemy dyslektyczne, dysgraficzne i dysortograficzne;

- potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki;

- ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania oceny własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu logopedii, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa; umie określić, kiedy skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów i czyni to w miarę potrzeby.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Kryteria oceny: obecności, aktywności na zajęciach.

Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)