Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1JRW1 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.1
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk historycznych. lektorat prowadzony na poziomie A2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk historycznych.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 1

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Ścieżka kształcenia: Historia wojskowości i służb mundurowych

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1JRW1

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_3

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/ I semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 30 godz.; przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.; udział w konsultacjach: 5 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h = 1,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 35 h = 1,4 pkt ECTS

Literatura:

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2013.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1, Warszawa 2008.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KP6_WG7 – absolwent rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_UK4 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_UK5 - potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UK7 - potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym, przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy

KP6_UK8 - komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim

KP6_UO1 - uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2 - wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KR1 – absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych,

KP6_KR2 - funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji,

KP6_KR3 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I semestrze.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach, forma pisemna, zdalnie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.