Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z historii wczesnonowożytnej (w)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1PRN Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z historii wczesnonowożytnej (w)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zasadami pisania prac utrwalenie oraz rozwinięcie umiejętności zbierania materiałów na zadany temat, prezentacji stanu badań w ujęciu problemowym, wyciągania zeń wniosków badawczych, a także doskonalenie opisu i analizy źródeł

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 1/ sem. letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych zasad o praktyki pisania prac monograficznych.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62,5 godz.

Literatura:

Markiewicz M. Historia polski 1495 -1795, Kraków 2004.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Wrocław 1998

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996

- Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

- Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

- Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995

- Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik

Praktyczny, Warszawa, Łódź 1998.

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Drozdowski M., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648 -1659, Białystok 2015.

- Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

- Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Efekty uczenia się:

K _W02 Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, gender history itp.

K _W11 Zna różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badań nad wybraną epoką historyczną.

K _W12 Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych

K _U01 Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K _U03 Formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

K _U06 Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci.

K _U07 Dobiera świadomie metody i narzędzia badawcze właściwe dla wybranej dziedziny historii, pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów.

K _K02 Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

K _K05 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

K _K10 Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności w trakcie zajęć- oddanie w terminie pracy na temat wybranego zagadnienia historii polski i powszechnej XVI –XVIII w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 1/IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych zasad o praktyki pisania prac monograficznych.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

Markiewicz M. Historia polski 1495 -1795, Kraków 2004.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Wrocław 1998

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996

- Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

- Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

- Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995

- Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik

Praktyczny, Warszawa, Łódź 1998.

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Drozdowski M., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648 -1659, Białystok 2015.

- Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

- Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.