Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1WP Kod Erasmus / ISCED: 10.051 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu nauk prawnych w celu samodzielnego analizowania i rozumienia aktów normatywnych, procesów ich tworzenia, hierarchii w systemie prawa i zasad obowiązywania.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw prawoznawstwa, w szczególności zapoznanie z terminologią prawniczą, wykładnią, rozdzielnością sfer stanowienia i stosowania prawa, zasad obowiązywania prawa oraz budowy i rodzaju norm prawnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania państwa i prawa zdobyta w szkole średniej na przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie”

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach- 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 20 godz.

Razem: 80 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach, udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium, punkty ECTS 30 godz.-1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym (przygotowanie do dyskusji podczas zajęć, przygotowanie do zaliczenia), 50 godz.- 2 punkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999.

Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG6- zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG11- zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

Umiejętności:

KP6_UO1- uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UK5- potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UU1- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

Kompetencje społeczne:

KP6_KK3- formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KR4- do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik pisemnego zaliczenia. Oceniania jest również aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Łopatecki
Prowadzący grup: Janusz Danieluk, Karol Łopatecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Zajko-Czochańska
Prowadzący grup: Justyna Zajko-Czochańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw prawoznawstwa, w szczególności zapoznanie z terminologią prawniczą, wykładnią, rozdzielnością sfer stanowienia i stosowania prawa, zasad obowiązywania prawa oraz budowy i rodzaju norm prawnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania państwa i prawa zdobyta w szkole średniej na przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie”

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach- 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 20 godz.

Razem: 80 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach, udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium, punkty ECTS 30 godz.-1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym (przygotowanie do dyskusji podczas zajęć, przygotowanie do zaliczenia), 50 godz.- 2 punkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do nauuuk ppprawnych, Temida2, Białystok 1998 i późniejsze wydania.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.